Het document bevat afspraken over de ketenprocessen, waarbij gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat of provincie bevoegd gezag is én waarbij alleen ketenpartners in de regio Zuidoost-Brabant betrokken zijn. Dit praktijkvoorbeeld van regio Zuidoost-Brabant heeft betrekking tot minimumeis 3: ''Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht'' van de minimale acties Omgevingswet.

Jaartal
2021
Afzender
Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant

Het gaat on processen waar men elkaar nodig heeft en waarbij meer dan één organisatie in de rol van bevoegd gezag, casemanager, behandelaar, adviseur of gemandateerd beslisser betrokken is.

Afspraken voor de volgende processen:

a) Verkennen en begeleiden initiatief (voorfase, inclusief Omgevingstafel)
b) Omgevingswet vergunning reguliere procedure
c) Omgevingswet vergunning uitgebreide procedure d) Omgevingswet melding

Het document is opgebouwd uit een algemene inleiding in het voorgaande hoofdstuk, uit een hoofdstuk dat ingaat op de ambities, hoofdstukken over de rolbeschrijvingen, algemene uitgangspunten en termijnafspraken. Tenslotte uitleg over contactmomenten in het ketenproces, lijsten van activiteiten in geval van de verschillende ketenpartners betrokken willen worden als adviseur en lijsten van activiteiten waarbij we graag overleg aan de Omgevingstafel zien, alvorens een aanvraag in behandeling word genomen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 13 geduid naar de fase van oefenen en het inregelen, onder verwijzing naar het plan van aanpak dat daarvoor is opgesteld.

De volgende bijlagen behoren tot dit document:

Bijlage 2 - Stroomschema omgevingstafel voorstel termijnen
Bijlage 3 - Proces aanvraag beschikking regulier behandelen
Bijlage 4 - Proces aanvraag beschikking uitgebreid behandelen
Bijlage 5 - Proces melding behandelen ketenproces
Bijlage 6 - Lijst MBA's waarvoor veiligheidsregio's wettelijke adviseur is
Bijlage 7 - Processtappen meervoudige uitgebreide procedure niet mandaat BZO
Bijlage 8 - Processtappen meervoudige uitgebreide procedure mandaat BZO
Bijlage 9 - Sjabloon advies ketenproces samengevoegd BZO
Bijlage 10 - Plan van Aanpak oefenen processen en inregelen regionale samenwerk…