De gemeente Leudal gebruikt Prikkelsessies (startups bij opdrachten) voor het scherp krijgen van een opdracht voorkomend uit de instrumenten Procesregie,  FactorC en Projectmatig werken.

 

Jaartal

2024

Gemeente

Doel is om vanuit Factor C en participatie te komen tot een universeel stappenplan om te komen tot het vraagstuk ter verduidelijking van de opdrachtgever en nemer en hoe dit het beste voor zowel in-en extern aangevlogen kan worden. 
Eerst worden de stappen doorlopen om te bepalen of er sprake is van een project of proces. Vervolgens worden bij de ringen van invloed/omgevingsanalyse, de stakeholders onder de loep genomen. Dit om inzicht te krijgen in wat hun belangen, behoeften, verwachtingen en invloed op het project of proces zijn. En verder door te ontwikkelen in een gerichte communicatie- participatie strategie.

De voordelen van dit universeel stappenplan:

  • een dieper inzicht krijgen in de opdracht en de belangen, behoeften en verwachtingen van elke belanghebbende. Hiermee kun je rekening houden met deze factoren bij het ontwikkelen van beleid, plannen en beslissingen met betrekking tot de opdracht.  
  • Deze manier van samenwerken bevordert de juiste aanpak, resultaatgericht werken en omgevingsbewustzijn. 
  • Kortom: het versterkt de inspraak en betrokkenheid van de mensen om wie het gaat.

Waardevol    

Een prikkelsessie is bij uitstek waardevol voor zowel opdrachtnemers (zoals projectleiders en beleidsmakers) als opdrachtgevers, maar daarnaast zeker ook de stakeholders die erbij betrokken zijn en als allerbelangrijkste de samenleving als geheel die de vruchten plukt van een goed doorlopen traject met bruikbare/nuttige resultaten. Want uiteindelijk staat de samenleving centraal in alles wat we elke dag doen. 
Door per opgave met de juiste stakeholders een gepast traject te doorlopen, komen welzijn, inclusiviteit, menselijke maat, participatie (meer dan de ‘usual suspects’) en gebruiksvriendelijkheid allemaal (automatisch) naar voren. Daarnaast draagt het stappenplan eraan bij om effectief en LEAN te werken. Deelnemers aan een prikkelsessie worden geïnspireerd en kijken met een frisse blik richting hun opgave. Kortom, ze worden geprikkeld om de kloof tussen de overheid en de samenleving te verkleinen.

Herbruikbaar    

Het stappenplan waaruit een prikkelsessie bestaat, is gestandaardiseerd. Vandaar het universele karakter van de aanpak. In de gemeente Leudal is het reeds toegepast op een breed scala aan beleidsvelden zoals duurzaamheid, aanbesteding HR-systeem, geluidsbeleid, project fietsbrug over de Maas naar een buurgemeente, Preventie- en handhavingsplan Alcohol en Jeugd, etc., etc. Wordt toegepast zowel bij interne, maar ook samen met externe stakeholders, denk bijvoorbeeld aan een IVN of een Vincent van Gogh Stichting. 
Daarnaast is recent een prikkelsessie voor een andere gemeente gefaciliteerd. Dat betrof de gemeente Nederweert en het thema was de organisatie van de OLS 2024 (Oud Limburgs Schuttersfeest). De betreffende deelnemers waren enthousiast over de prikkelsessie en hetgeen het hen heeft opgeleverd. Naar aanleiding van deze sessie willen ze de prikkelsessie ook op anders beleidsterreinen binnen hun gemeente gaan gebruiken. Ook de
gemeente Roermond zet de prikkelsessie inmiddels in.

Een prikkelsessie is als universele tool:  
- Deze prikkelsessie is ontstaan uit het gedachtengoed van Factor C en participatie  
- De prikkelsessie is ontstaan door medewerkers die zelf de verbinding hebben opgezocht en krachten hebben gebundeld  
- De prikkelsessie zorgt voor bewustzijn bij medewerkers, waardoor ze veel beter voorbereid aan een opgave kunnen starten  
- De prikkelsessie is een verbindend middel met zowel de interne organisatie, als de externe leefomgeving.  
-De prikkelsessie is toepasbaar op elke opgave binnen ieder beleidsterrein extern én intern;  
-De prikkelsessie sluit aan op de (groeiende) behoefte in de samenleving;  
-De prikkelsessie verkleint de kloof tussen overheid en samenleving;  
-De prikkelsessie zorgt voor enthousiasme bij deelnemers  
-De prikkelsessie laat zien dat het succesvol is door de overname voor andere gemeenten!
 
Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

Gerelateerde links