Leges

Door het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet verandert er veel. Het principe van legesheffing verandert niet. Ook de wettelijke grondslag voor het heffen van leges verandert niet. Toch zijn er een aantal zaken die wel gaan veranderen, zoals bijvoorbeeld:

  • Nieuwe activiteiten toegestaan om leges over te heffen
  • (mogelijk) minder vergunningplichten
  • De ‘knip’: het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning
  • Gemeentelijke kosten worden hoger of lager
  • Gemeentelijke kosten verschuiven
  • Meer integrale vergunningen (meerdere gezagen betrokken)
  • Planactiviteiten worden minder complex (of juist complexer)

VNG heeft de feiten, inzichten en visies ten aanzien van leges, binnen de scope van de stelselwijziging Omgevingswet op een rijtje gezet in een notitie. Het document is opgebouwd langs een aantal onderwerpen en geeft daar toelichting op. Ook zijn een aantal wijzigingen opgenomen, met daarbij de verwachte effecten. Het document bevat geen kwantificatie van de effecten – voor een indicatie van die kwantificatie verwijzen wij naar het Structureel Effectenmodel (in ontwikkeling). Het betreft een groeidocument, er zullen steeds onderwerpen en uitwerkingen met impact worden toegevoegd.

Meer informatie: