Door het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet verandert er veel. Het principe van legesheffing verandert niet.

Ook de wettelijke grondslag voor het heffen van leges verandert niet. Toch zijn er een aantal zaken die wel gaan veranderen:

  • Nieuwe activiteiten toegestaan om leges over te heffen
  • (Mogelijk) minder vergunningplichten
  • De ‘knip’: het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning
  • Gemeentelijke kosten worden hoger of lager
  • Gemeentelijke kosten verschuiven
  • Meer integrale vergunningen (meerdere gezagen betrokken)
  • Planactiviteiten worden minder complex (of juist complexer)

Feiten, inzichten en visies

De VNG heeft de feiten, inzichten en visies ten aanzien van leges, binnen de scope van de stelselwijziging Omgevingswet op een rijtje gezet in een notitie. Het document is opgebouwd langs een aantal onderwerpen en geeft daar toelichting op. Ook zijn een aantal wijzigingen opgenomen, met daarbij de verwachte effecten. Het document bevat geen kwantificatie van de effecten – voor een indicatie van die kwantificatie verwijzen wij naar het Structureel Effectenmodel. Het betreft een groeidocument, er zullen steeds onderwerpen en uitwerkingen met impact worden toegevoegd.

Discussie leidraad - denkt u mee?

De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes bij gemeenten en hun uitvoeringsdiensten. Daarom is er niet een standaardoplossing of handleiding te ontwikkelen. Wij vragen met de notitie 'Discussie-leidraad leges en de stelselwijziging Omgevingswet' aandacht voor het onderwerp en het belang voor gemeenten om hier - op basis van de eigen keuzes - over na te gaan denken. Ook worden suggesties gedaan voor de onderwerpen. Wij vragen gemeenten om hierover met ons van gedachten te wisselen. Via de regionale implementatiecoaches (RIO's) kunt u aangeven als u bijdrage kan leveren of behoefte heeft aan meer informatie over dit onderwerp.