OZB

Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van de taken van gemeenten te bekostigen. De OZB kan worden geheven op basis van artikel 220 van de gemeentewet. De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten en bedragen gemiddeld zo’n 8%van de totale gemeentelijke inkomsten.

Gelet op het belang van de OZB bij de financiering van gemeenten is het zaak dat gemeenteraden voldoende ruimte hebben om lokaal tot verantwoorde keuzes te komen. Bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden past het niet dat het Rijk hier hindernissen opwerpt.

Dat een stijging van OZB-tarieven ook meteen leidt tot een lastenstijging, is een wijdverbreid misverstand. Dit komt omdat men alleen naar de tariefsontwikkeling kijkt. Terwijl de hoogte van de OZB niet alleen door het tarief maar ook door de WOZ-waarde wordt bepaald.

VNG-standpunt

Macronorm OZB

De VNG is geen voorstander van een macronorm. Het kabinet denkt erover om deze om te zetten in een woonlastennorm (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Autonome gemeenten maken verantwoorde keuzes en doorkruisen daarbij niet de gewenste ontwikkeling van de collectieve lastendruk. Afschaffing van de macronorm heeft daarom de voorkeur van de VNG.

Hoe zit het met de woonlasten binnen uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.