Nieuws
De VNG-commissie Informatiesamenleving vergaderde op donderdag 4 juli in Den Haag. De commissieleden spraken onder andere over het rapport 'Blind voor mens en recht', digitale onafhankelijkheid en de voortgangsrapportage Digital Decade.
Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en vicevoorzitter van de VNG, is benoemd tot voorzitter van de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TCAM). Het VNG-bestuur heeft dit besloten in de bestuursvergadering van 5 juli.
In deze laatste vergadering voor het zomerreces heet voorzitter Sharon Dijksma 2 nieuwe bestuursleden welkom: Nathalie Kramers, wethouder in Leeuwarden en in het bestuur opvolger van Cathalijne Dortmans als voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO). En Marga Vermue, burgemeester van Sluis.
Eleonore Karman hanteerde de voorzittershamer tijdens de vergadering van de VNG-commissie R&G van 20 juni. Aan het eind droeg zij deze over aan Ojanne Chang die tijdens de ALV van 26 juni officieel benoemd is als nieuwe voorzitter. Ojanne Chang is raadslid in Heerenveen en VNG-bestuurslid.
Met de nieuwe VNG Caribendesk intensiveert de VNG de samenwerking met het Caribisch deel van het koninkrijk. Het gaat om een pilot om onze dienstverlening beter beschikbaar te maken voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, om zo beleid, wetgeving en uitvoering op de eilanden te versterken.
Tijdens de ALV op 26 juni hebben de leden ingestemd met de resolutie ‘Samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten’, een groot aantal moties en andere agendapunten.
In 2025 zijn de 21 gemeenten uit de regio Brainport Eindhoven samen met de provincie Noord-Brabant gastregio voor het VNG Jaarcongres 2025. Niet eerder kwam het voor dat zo’n grote groep gemeenten in samenwerking met de provincie het congres organiseerde. De congresdagen vinden plaats op 17 en 18 juni 2025.
De leden hebben tijdens de ALV ingestemd met de benoeming van alle 20 voorgedragen kandidaten voor het VNG-bestuur en enkele VNG-commissies. We wensen alle nieuwe bestuurs- en commissieleden veel succes toe.
De motie 'Wend het ravijn af: compensatie voor 2026 en 2027' van de gemeente Zaanstad is met 99% aangenomen op de ALV. De motie roept het kabinet op, en in het bijzonder de nieuwe ministers van Financiën en BZK, de wettelijke verplichting te volgen om de uitvoering van medebewindstaken volledig te vergoeden.
Het milieurendement bij de recycling van PMD-afval moet meer nadruk krijgen in de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). Een motie van de gemeente Gooische Meren, die de VNG oproept dit mee te nemen in de nog te maken afspraken hierover, is per acclamatie aangenomen door de ALV.