De VNG heeft samen met IPO en Unie van Waterschappen een inbreng gestuurd voor het Tweede Kamerdebat woningbouwopgave van 24 juni. Een impuls om aan de vraag van woningen te kunnen voldoen is en blijft nodig.
Tijdens de ALV van 16 juni werden in totaal 12 moties in stemming gebracht. U kunt hier lezen hoe de leden hebben gestemd.
Het VNG Jaarcongres 2022 vindt plaats op 28 en 29 juni. De locatie is Westfriesland. Dit werd bekendgemaakt aan het einde van het digitale VNG Jaarcongres op 16 juni 2021.
Tijdens de ALV hebben de leden unaniem ingestemd met de benoeming van alle 14 door de voordrachtscommissie voorgedragen kandidaten voor het VNG-bestuur en enkele VNG-commissies. De VNG feliciteert de nieuwe commissie- en bestuursleden en wenst hen veel succes.
Onder de huidige wet krijgen nieuwkomers met een zintuigelijke beperking vaak een ontheffing van de inburgeringsplicht. Met de nieuwe Wet inburgering ligt er de opgave om ook voor deze doelgroep een inburgeringsaanbod te creëren, zodat ook zij snel en volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.
‘Zonder geld geen gemeenten’, de motie van het actiecomité Raden in Verzet is duidelijk. Harde maatregelen volgen als er niet voldoende middelen structureel worden geregeld voor gemeenten tijdens de kabinetsformatie. De motie werd tijdens de ALV met 97,55% aangenomen.
Gemeente Hengelo roept samen met een aantal andere gemeenten via een motie op tot het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in alle 352 gemeenten. Want ondanks alle inzet, bepaalt waar je wieg staat nog steeds welke kansen je krijgt.
Vandaag stemde de Algemene Ledenvergadering van de VNG in met de kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) voor 2022 en de voorstellen voor het Fonds GGU. In 2018 startten de gemeenten met de GGU waarvoor jaarlijks een fonds bij de VNG beschikbaar wordt gesteld.
De VNG-leden hebben ingestemd met het contributievoorstel. De contributie voor 2022 is beperkt tot de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling.
Voor de inzet van de VNG is de verenigingsstrategie richtinggevend. Het is daarom van belang om jaarlijks te bekijken op welke maatschappelijke en politieke opgaven de verenigingsstrategie om actualisatie vraagt. Dit doen we met de Kadernota 2022.