Gemeenten moeten in deze coronacrisis alle zeilen bijzetten. Vragen over continuering van de Wmo en jeugdzorg, ondernemers die bij het gemeenteloket aankloppen voor bijstand, de opvang van kwetsbare personen, de handhaving: het vraagt van onze medewerkers en bestuurders een uiterste krachtinspanning.
De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak tijdens de vergadering van 12 maart onder meer een recente CPB-publicatie over recycling, de Regionale Energie Strategie en Route 35, de bestuurlijke afspraken Bodem 2020 en de Ja-Ja sticker.
De VNG heeft besloten het tweedaagse Jaarcongres op 9 en 10 juni aanstaande in Westfriesland uit te stellen naar 2021 vanwege de coronacrisis. De Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni gaat wel door.
In verband met de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen ter bestrijding van het coronavirus is het hoofdkantoor van de VNG - de Willemshof - gesloten. Wij zijn hierdoor telefonisch niet bereikbaar.
Het kan nog tot 23 maart: u kandidaat stellen voor één van de in totaal 30 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende commissies. Het gaat onder andere om de vicevoorzitter van de commissie Europa & Internationaal en de voorzitter van het College voor Arbeidszaken.
Deze bestuursvergadering was de laatste met algemeen directeur Jantine Kriens. Voorzitter Jan van Zanen sprak zijn grote waardering en bewondering uit voor haar jarenlange inzet. Namens het bestuur ontving Jantine een afscheidscadeau.
De commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit kwam op 13 februari 2020 bijeen. Er werd gesproken over wonen en zorg en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs kwam 13 februari bijeen. Een belangrijk agendapunt was de zogenaamde 'Norm voor opdrachtgeverschap'. Er is steun voor deze gemeentelijke norm voor regionale samenwerking jeugd.
Op 13 februari vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De commissie sprak onder andere over het wetsvoorstel passend aanbod, het arbeidsmarktbeleid en het IBO Toeslagen.
Voorzitter Jan van Zanen heet Chris Kuijpers welkom. De heer Kuijpers is directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aanwezig voor het eerste agendapunt, de evaluatie van het Interbestuurlijk Programma.