Vandaag stemde de ALV van de VNG in met een actualisering van de statuten. De wijziging neemt onduidelijkheden weg bevat enkele nieuwe inhoudelijke bepalingen.
Tijdens de ALV van 25 september hebben de leden gestemd over 15 moties. De leden hebben ingestemd met de preadviezen van het bestuur om de moties over te nemen.
Tijdens de ALV heeft het VNG-bestuur verantwoording afgelegd over de uitvoering van moties die zijn aangenomen in de BALV van 2019 of zijn aangehouden in eerdere ledenvergaderingen. De leden hebben ingestemd (97,63%) met de verantwoording en de voorstellen om moties aan te houden of te beschouwen als...
Er is fors meer geld nodig in het gemeentefonds. Maar het is ook hard nodig om de wettelijke positie van gemeenten te versterken om gemeenten en Rijk in balans te brengen.
Tijdens de ledenraadpleging in juni hebben de leden ingestemd met 6 voorstellen. Tijdens de ALV op 25 september zijn deze voorstellen definitief aangenomen.
Om de gemeentefinanciën in rustig vaarwater te brengen, is al een aantal maatregelen genomen. ‘Maar ik realiseer me dat we er daarmee nog niet zijn,' zegt minister Ollongren. ‘We zullen breder moeten kijken dan alleen naar bekostiging van taken.’
Structurele financiële afspraken en gelijkwaardige verhoudingen met het Rijk. Pas als dat geregeld is, gaan we verder in gesprek met het nieuwe kabinet. Ook komt de VNG met een wetsvoorstel om de positie van gemeenten te versterken. Volgens voorzitter Jan van Zanen kan het niet anders: ‘Zoals het nu gaat...
Wat zijn de voornemens van het kabinet en wat betekent dit voor gemeenten? De VNG geeft in een ledenbrief een analyse van de Rijksbegroting 2021. Het mag duidelijk zijn dat deze Rijksbegroting vooral in het teken staat van de coronacrisis.
Het tweede deel van de moties voor de ALV van 25 september is ingediend. In een ledenbrief deelt de VNG het tweede pakket en het totaaloverzicht van moties met de bijbehorende preadviezen van het VNG-bestuur.
Het VNG-bestuur kreeg op 17 september een toelichting van Marianne Sint van de Visitatiecommissie Sociaal Domein. Ook sprak het bestuur onder meer over de Algemene Ledenvergadering van 25 september en het position paper ‘Integrale overheidsdienstverlening’.