Er hadden zich ruim 630 kandidaten aangemeld voor de vacatures in bestuur en commissies. Daaruit heeft de Voordrachtscommissie een keuze gemaakt. Het bestuur van de VNG heeft de kandidaten op 22 september tot waarnemer benoemd. Het waarnemerschap geldt tot aan de Najaars ALV van 2 december.
Voorzitter Jan van Zanen heet de aanwezigen welkom bij de laatste vergadering van dit VNG-bestuur. Begin oktober treden het nieuwe bestuur en de nieuwe commissies aan. De voordrachtcommissie informeert dezer dagen iedereen die hiervoor interesse heeft getoond of men wel of niet zal worden voorgedragen.
Op 10 november is de Fabrique in Utrecht de basis voor het Jaarevenement van VNG Realisatie. Daar willen we graag met gemeenten in gesprek over een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Wat is hierbij onze koers? En hoe houden we die vast?
De startdag voor de nieuw samengestelde commissies, colleges en bestuur is verplaatst van 9 september naar vrijdag 7 oktober, omdat de kandidaatstellingsprocedure wordt verlengd. De kandidaten krijgen in de week van 19 september bericht of ze worden voorgedragen.
Vandaag start Ingrid Hoogstrate als nieuwe beleidsdirecteur Inclusieve samenleving. Ingrid Hoogstrate volgt Ali Rabarison op die na ruim 5 jaar voor de VNG gewerkt te hebben, stopt.
VNG Naleving heeft een nieuwe directeur. Per 1 september 2022 start Nathan Ducastel als opvolger van Ingrid Hoogstrate. Nathan Ducastel werkt sinds december 2017 bij de VNG en is sinds juni 2020 al directeur-bestuurder bij VNG Realisatie. Die functie zal hij combineren met die bij VNG Naleving.
Het eerste uur vergaderden de commissies RWM en EKEM samen. Er stonden 2 onderwerpen op de gezamenlijke agenda: Gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied en Schoon en emissieloos bouwen. Het tweede uur sprak RWM onder meer over de Landelijke prestatieafspraken sociale huursector.
De gesprekken met het kabinet over de zekerheid over structurele financiën vanaf 2026 hebben nog niet tot een oplossing geleid. Vandaag stemde de ALV in met een resolutie waarin we richting het kabinet om duidelijkheid vragen: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op Prinsjesdag.