In een ledenbrief deelt de VNG de definitieve agenda en stukken voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 februari 2021. De ALV vindt in digitale vorm plaats vanwege de coronamaatregelen.
De Buitengewone ALV (BALV) van de VNG vindt digitaal plaats op vrijdag 12 februari van 10.00 tot 12.15 uur. Op de agenda staan de VNG-inzet voor de kabinetsformatie en de actualiteit rond het onderzoek jeugd centraal.
Wij geven u de mogelijkheid om tot uiterlijk 22 januari a.s. tegenkandidaten te stellen tegen de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten. In de Buitengewone ALV spreken de leden zich uit over de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 9 december 2020. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: terugblik heisessie College voor Arbeidszaken, onderhandelingen Cao Gemeenten en Cao SGO en de Wet Banenafspraak.
Vandaag wordt het onderzoek van AEF gepubliceerd over de vraag hoeveel middelen gemeenten structureel nodig hebben om hun taken voor jeugdzorg goed uit te kunnen voeren. Het onderzoek laat zien dat gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen.
Het eerste uur vergaderde RWM samen met commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Het tweede uur kwamen het Strategisch programma van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de huisvesting van statushouders aan bod.
De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 10 december gezamenlijk de kabinetsformatie, VNG-reactie consultatie normering werkgebonden personenmobiliteit, asbest en stikstof.
Dit was de laatste bestuursvergadering van penningmeester Anne de Baat. De voorzitter bedankt Anne hartelijk voor zijn inzet en spreekt de hoop uit nog een keer fysiek afscheid te kunnen nemen. De taak van penningmeester wordt overgenomen door bestuurslid en secretaris Eric van Oosterhout.
De door de VNG voorbereide wet decentraal bestuur moet de basis bieden voor een beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Hoogleraar Douwe Jan Elzinga licht de bouwstenen van de nieuwe wet in deze video uitgebreid toe.
Op 12 februari 2021 vindt de uitgestelde ALV plaats. In een ledenbrief stuurt de VNG gemeenten alvast een aantal conceptstukken toe, zoals het GGU Jaarplan 2021, de VNG Agenda 2021 en de verantwoording over de uitvoering van moties die in de ALV van 25 september zijn aangenomen of aangehouden.