Nieuws
In samenwerking met Pharos heeft de VNG een wegwijzer en een handreiking zorg & welzijn EU-arbeidsmigranten ontwikkeld. De handreiking is bedoeld om gemeenten meer achtergrondinformatie te bieden over zorg en welzijn voor arbeidsmigranten.
De VNG heeft haar uitvoeringstoets over het Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting naar het ministerie van BZK gestuurd. Regelmatig terugkerende vragen in onze gesprekken met gemeenten gingen over hun handelingsperspectief: Wat moet een gemeente? Wat hoeft een gemeente niet? En wat kan een gemeente?
Nu het kabinet het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting voor advies heeft voorgelegd aan de Raad van State, heeft de VNG haar bezwaren opnieuw aangekaart. Eerder reageerden we op de versie van het wetsvoorstel uit de internetconsultatie. Helaas zijn veel van onze opmerkingen toen niet opgepikt.
Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom voor gemeenten een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor de huisvesting van aandachtsgroepen.
De VNG informeerde gemeenten eerder dit jaar over de Wet goed verhuurderschap. Daarbij werd de 'Handreiking goed verhuurderschap' toegezonden. Er is nu ook een Model Verhuurverordening beschikbaar die we op 25 juli per ledenbrief hebben verzonden.
Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (WgV) in werking getreden. Deze wet normeert het gedrag van verhuurders en biedt gemeenten de mogelijkheid om slecht verhuurgedrag aan te pakken.
Gemeenten hebben meer betrouwbare data nodig om het wetsvoorstel Regie op de volkshuisvesting te kunnen uitvoeren. Volgens dit voorstel moeten gemeenten aan de woonvraag van wettelijk bepaalde aandachtsgroepen voldoen. Daarnaast moet er een evenwichtige verdeling van deze woningzoekenden komen binnen regio’s.
Veel gemeenten doen al meer dan ze nu wettelijk verplicht zijn om urgente woningzoekenden voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de VNG bij 59 gemeenten, naar aanleiding van het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting.
Tot en met 2030 moeten ruim 290.000 sociale woningen worden gerealiseerd. Dat is in de recent gesloten woondeals vastgelegd. Ook is er € 52,1 miljoen verstrekt aan gemeenten voor de realisatie van woningen voor aandachtsgroepen. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het programma Een thuis voor iedereen.