Nieuws
Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten. Maar wie zijn deze arbeidsmigranten eigenlijk? Waarom kiezen ze voor Nederland als vestigingsland? En wat vinden zij belangrijk? Deze thema’s stonden centraal tijdens het jaarcongres dat 24 mei werd georganiseerd door o.a. het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.
De Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) 2023 opent op 30 mei om 9.00 uur. Voor gemeenten is ruim € 34 miljoen beschikbaar om meer woningen voor mensen in aandachtsgroepen te realiseren. Let op: het budget wordt beschikbaar gesteld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Gemeenten moeten de wet gaan handhaven en een meldpunt inrichten voor klachten over verhuurders. En gemeenten mogen besluiten een verhuurvergunning in te voeren. Als ondersteuning heeft de VNG de Handreiking goed verhuurderschap gepubliceerd.
Sinds het verschijnen van het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten zijn er nog weinig resultaten zichtbaar. Om goed aan de slag te kunnen gaan met het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten vragen we aandacht voor 5 onderwerpen waarop snel actie nodig is.
De aangenomen wet stelt algemene normen voor goed verhuurderschap vast. Ook moeten gemeenten verplicht een meldpunt inrichten. Verder kent de wet de mogelijkheid toe om de verhuur van huisvesting vergunningplichtig te maken en er wordt extra bescherming voor arbeidsmigranten afgedwongen.
Er ontstaan steeds meer nieuwe manieren van werken in de zorg voor arbeidsmigranten. 'Healthcare for Internationals (H4i) Limburg' is daar een van de voorbeelden van. Naast 'H4i Limburg' zijn er ook andere initiatieven die oplossingen bieden.
Het kabinet heeft de Jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage kent 2 doelen. Breed inzicht geven in de ontwikkelingen rond arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.
Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben een convenant getekend met Zorgverzekeraars Nederland. In het convenant spreken zij af samen met werkgevers en zorgverleners de zorg voor arbeidsmigranten bereikbaarder te maken.
De informatieapp MYInfoNL biedt gemeenten de mogelijkheid om arbeidsmigranten goede informatie te bieden over werken en wonen in Nederland. In juli 2021 is gemeente Waalwijk als pilot gestart met de app. Inmiddels kunnen alle gemeenten gebruikmaken van de app.
Om de aanbevelingen uit het rapport ‘Arbeidsmigranten, geen tweederangsburgers’ te kunnen uitvoeren stemt de VNG de voortgang en implementatie van de aanbevelingen af met verschillende partijen die betrokken zijn bij arbeidsmigranten. Een van deze partijen is de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).