Gemeenten moeten voorbereidingen treffen voor informatievoorziening onder de nieuwe Wet inburgering. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Om de gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de ondersteuningsproducten privacy nu beschikbaar.
Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten in 2022 de regie over de inburgeringstrajecten. Nu ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de inburgeraar zelf. Het doel van de vernieuwing is: inburgeringstrajecten van hogere kwaliteit en veel meer op maat. Hoe gaat dat eruitzien voor gemeenten?
De nieuwe Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Gemeenten krijgen de regierol over de uitvoering van de wet en worden verantwoordelijk voor de inrichting van preventie, toezicht en naleving.
De nieuwe Wet inburgering is een feit. De streefdatum voor de inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2022. Gemeenten krijgen in dit nieuwe stelsel de regierol over de uitvoering.
Door de stelselwijziging inburgering komt er veel op de gemeente en de gemeenteraadsleden af. Eind vorig jaar publiceerden we een Raadgever (kort factsheet) over het nieuwe inbugeringsstelsel en de rol van raadsleden. Als vervolg daarop verschijnt er nu een uitgebreidere introductie voor raadsleden.
Gemeenten zien uitdagingen op het gebied van asielopvang, huisvesting en inburgering. Vooral de huisvestingsopgave is fors en vraagt om een integrale benadering. De genoemde uitdagingen zijn er zowel op de korte, als op de middellange en lange termijn.
De VNG en het ministerie van SZW spraken 2 februari tijdens het Bestuurlijk Overleg over het uitstel van de nieuwe Wet inburgering en de begeleiding van inburgeraars onder het huidige stelsel.
De Wet inburgering 2021 is op 2 februari gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt naar verwachting in 2022 in werking.
In de nieuwe Wet inburgering worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Zij moeten binnen de wettelijke kaders de gemeentelijke taken in het inburgeringsstelsel invullen. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de 'Modelverordening nieuwe Wet inburgering'.
Minister Koolmees (SZW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer de consequenties in kaart gebracht van het uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering. Hij bevestigt daarin dat alles op alles wordt gezet om de wet per op 1 januari 2022 in werking te laten treden.