Het platform RefugeeWork is online. Het platform koppelt werkzoekenden met een vluchtachtergrond aan werkgevers. Gemeenten kunnen het platform gebruiken als ondersteuning bij het begeleiden naar werk.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft enkele bepalingen over de specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten in het Besluit Inburgering 2021 aangepast. De wijzigingen zijn tijdelijk en gelden alleen voor de voorlopige uitkering 2023. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing.
Begin 2022 trad de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij het begeleiden van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Wat is er veranderd? Welke uitdagingen komt men in de praktijk van de uitvoering tegen? En welke tips zijn er?
Dit jaar is de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor de monitoring en evaluatie ervan. Hierdoor is de Statistiek Wet Inburgering (SWI) ontstaan. CBS is de organisatie die de gegevens verzameld van gemeenten, DUO, COA en IND
Namens de gemeenten heeft de VNG een raamcontract afgesloten voor de landelijke inkoop inburgering voor inburgeraars met een zintuigelijke beperking, binnen het contract kunnen gemeenten naar gebruik afrekenen. Hiertoe had de Algemene ledenvergadering in juni 2021 voor de komende 4 jaar het mandaat verleend.
Bij gemeenten heerst nog steeds onduidelijkheid over de structurele financiering van de onderwijsroute. Daardoor verkeren inburgeraars en gemeenten in onzekerheid. De VNG roept het rijk op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en voor 1 juli de financiering van de onderwijsroute te garanderen.