Tijdens het Bestuurlijk Overleg inburgering is gesproken over de onderwijsroute en het financieel ontzorgen. Ook zijn afspraken gemaakt over de beschikbare financiële middelen voor 2 taken die voortvloeien uit de nieuwe Wet inburgering 2021: informatievoorziening en de begeleiding bij de leerbaarheidstoets.
De VNG, het COA, IPO, de CdK’s en Aedes hebben in afstemming met de ministeries van BZK, JenV en SZW, een visie opgesteld die een integrale aanpak in de opvang van asielzoekers tot aan de huisvesting en integratie van statushouders benadrukt.
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel experimenteerden 97 gemeenten op onderdelen uit de nieuwe Wet inburgering. Deze pilotgemeenten ontdekten welke elementen in hun aanpak werken bij bijvoorbeeld het voeren van regie, het aanbieden van de leerroutes of het organiseren van het ontzorgen.
De communicatie naar inburgeringsplichtigen is straks in handen van alle partners uit de inburgeringsketen, waaronder gemeenten. Het blijkt dat zij behoefte hebben aan ondersteuning hierbij. Daarom wordt er de komende maanden een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld.
Het portaal van DUO voor de gemeenten is vanaf 1 januari 2022 alleen toegankelijk voor gemeenten via e-herkenning of een token. Dit geldt ook om toegang te krijgen tot het inburgeringsportaal.
Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Door de begeleiding bij gemeenten te beleggen, wordt deze gepositioneerd als integraal onderdeel van de intake.
Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de handreiking Scenario's warme overdracht van COA naar gemeente. Deze handreiking zoomt in op de fase waarin een ‘warme overdracht’ van inburgeraars plaatsvindt tussen het COA en de huisvestingsgemeente.
Er is al veel werk verzet door gemeenten en de VNG om de Wet inburgering op 1 januari 2022 van start te laten gaan. Maar er is nog werk aan de winkel. Dit gaf Gert-Jan Bakker, lid MT afdeling inclusieve samenleving van de VNG, aan in zijn openingswoord op het webinar ‘Aftellen voor de nieuwe Wet inburgering'...
Vanwege de aanvullende financiële afspraken die zijn gemaakt voor de Wet inburgering 2021 is er een nieuw financieel overzicht ontwikkeld voor gemeenten. De infographic ‘Financiën Wet inburgering 2021’ biedt inzicht in de type kosten en nadere financiële afspraken.
Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor monitoring en evaluatie van de nieuwe wet. Het ministerie van SZW heeft het CBS gevraagd om kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie van de Wet inburgering 2021 te verzamelen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.