De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering gaat naar 1 juli 2021. Dit maakte de minister van SZW in overleg met de VNG vandaag bekend.
De Tweede Kamer debatteert 5 februari over inburgering. We geven ons standpunt nog een keer mee: zonder voldoende financiële middelen en mogelijkheden om regie te nemen, kunnen gemeenten de nieuwe wet niet implementeren en uitvoeren.
Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.
De huidige conceptwet Inburgering is voor gemeenten bijna onuitvoerbaar. Dit is teleurstellend omdat gemeenten het doel van de wet - inburgeraars zo snel mogelijk volwaardig mee laten doen in de samenleving - toejuichen.
De VNG heeft overeenstemming bereikt met SZW over het onafhankelijke onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Met de minister is afgesproken dat er een gezamenlijk verzoek komt aan het CPB om de financiële gevolgen in kaart te brengen.
De VNG heeft de onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel afgebroken. Zonder een gedegen financiële onderbouwing op basis van onafhankelijk onderzoek kan de VNG geen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.
De ontwikkeling van de landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) is een mooi voorbeeld van interbestuurlijke samenwerking: samenwerken op basis van gelijkheid en wederkerigheid. Hoe gaat dat bij het dossier ‘inburgering’?
Minister Koolmees (SZW) stelt voor de komende twee jaar 40 miljoen euro extra beschikbaar voor gemeenten, om nu al actief aan de slag te gaan met de begeleiding van statushouders bij hun inburgering en het leren van de Nederlandse taal. Dat schrijft de minister in een brief aan de Kamer.