De Tweede Kamer behandelt maandag 14 november het onderdeel Cultuur van de OCW-begroting met staatssecretaris Uslu. In een position paper vraagt de VNG aandacht voor onder andere compensatie voor de energierekening van culturele instellingen, de zorgplicht voor bibliotheken en fair pay voor makers.
Met haar visiedocument 'De kracht van creativiteit' geeft de staatssecretaris van Cultuur invulling aan de € 170 miljoen aan extra middelen voor cultuur uit het coalitieakkoord. We leggen uit wat dit betekent voor gemeenten en op welke onderdelen het extra geld de gemeenten bereikt.
Voor de cultuursubsidies voor de periode 2025-2028 komt een relatief eenvoudige aanvraagronde, dat schrijft de staatssecretaris van Cultuur in een brief aan de Tweede Kamer. Ze kiest ervoor om de opzet van de culturele basisinfrastructuur (BIS) gelijk te houden aan de vorige ronde.
‘Breng of houd de culturele basis op orde voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland’, zo luidt de hartenkreet van de Raad voor Cultuur. De raad presenteert een inhoudelijke agenda voor gemeentelijke investeringen in cultuur en media op basis van zijn adviezen.
Cultuur is essentieel voor gemeenten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de culturele en creatieve sector onontbeerlijk is voor een gezonde en weerbare samenleving. Ook erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners en aan economische innovatie.
De culturele sector verdient aandacht, zorg en ondersteuning om zich te kunnen herstellen. De VNG brengt daarom een tweede gids uit in het kader van corona, cultuur en gemeenten. Hiermee willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur.
Bij de begrotingsbehandeling OCW in de Tweede Kamer heeft minister van Engelshoven toegezegd dat het eerder gereserveerde bedrag van € 51,5 miljoen voor coronasteun van de lokale cultuursector beschikbaar komt voor de decentrale overheden.
De VNG ontving de afgelopen periode veel vragen over de omvang en mogelijkheden van de coronacompensatie voor de lokale cultuur. Om gemeenten te helpen bij het vormgeven van deze steun aan de cultuursector brengen we een informatiegids uit.
Het subsidieplan cultuur 2021-2024 is van start gegaan met € 413 miljoen per jaar. Het Rijk geeft ook - vooralsnog tot 1 juli 2021 - coronacompensatie voor de landelijk gesubsidieerde instellingen en € 150 miljoen via de gemeenten voor de lokale cultuur.
Veel gemeenten zijn nu bezig met de voorbereiding van hun cultuurplannen 2021-2024 en met de coronacompensatie voor de lokale cultuur in 2020. Het Fonds Podiumkunsten/FPK kan daaraan namens het Rijk een financiële bijdrage leveren.