Nieuws
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het initiatiefvoorstel om 2 dagen vervroegd stemmen permanent mogelijk te maken. De VNG adviseert Kamerleden hier van af te zien. Ervaring leert dat het geen positief effect heeft op de opkomst.
De VNG heeft gereageerd op een adviesaanvraag van minister Bruins Slot (BZK) over een wijziging van de Kieswet. Deze wijziging betreft het aanscherpen van de strafbaarstelling voor het ronselen van volmachtstemmen en de zogeheten vereisten voor de toewijzing van restzetels bij gemeenteraadsverkiezingen.
De VNG en de NVVB zijn kritisch op het initiatiefwetsvoorstel om 2 dagen vervroegd stemmen permanent mogelijk te maken. We adviseren om op dit moment af te zien van dit onderdeel van het voorstel. De initiatiefnemers hebben we dit in een nadere standpuntbepaling laten weten.
VNG en NVVB zijn het eens met doel en inhoud van de Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces en wat het wetsvoorstel bepaalt over de rol van de Kiesraad. In ons advies wijzen we op het belang van uitvoerbaarheid van maatregelen en de betrokkenheid van gemeenten bij de nadere uitwerking daarvan.
De Tweede Kamer stemde gisteren in met een nieuw wetsvoorstel voor het correctief bindend referendum. Volgens het voorstel mogen gemeenten zelf bepalen of zij dit referendum lokaal willen invoeren. Daarmee sluit het voorstel aan bij de wensen van gemeenten/de VNG.
De Tweede Kamer debatteert komende week over een initiatiefvoorstel tot het invoeren van het bindend correctief referendum. Volgens het voorstel wordt het correctief referendum ook verplicht op lokaal niveau. Dat doet geen recht aan de lokale afweging om wel of geen correctief bindend referendum toe te staan.
Gemeenten maken al werk van toegankelijke verkiezingen. Om de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking nog verder te verbeteren, ontvangen gemeenten eenmalig in totaal € 2,7 miljoen van het rijk.
Op 15 maart 2023 zijn er weer provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Een aantal gemeenten ligt in meer dan 1 waterschap. Dat heeft invloed op de kiesgerechtigdheid van de inwoners.
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden heeft haar rapport over de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gedeeld. Op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken deden zij onderzoek. In het rapport leest u dat de waarnemers positief zijn over de wijze waarop de gemeenteraadsverkiezingen verliepen.
Op verzoek van minister Bruins Slot (BZK) brachten de VNG, NVVB en het NGB onlangs advies uit over het conceptwetsvoorstel 'toevoeging pandemieafdeling Kieswet'. Dit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die in tijden van een pandemie van kracht worden om verkiezingen veilig te kunnen organiseren.