De VNG en de programmadirectie Eenvoudig Beter hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld die gemeenten helpt bij het beslissen welke onderdelen uit hun verordeningen wel en niet worden opgenomen in het omgevingsplan.
Het Rijk zet met de structurele stikstofaanpak stevig in op natuurherstel. De VNG moedigt het kabinet aan hier fors op door te pakken. Maar we missen in de begroting van LNV perspectief voor de enorme woonopgave en een samenhangend toekomstbeeld voor het landelijk gebied en de agrarische sector.
Bij de implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie kunt u een beroep doen op diverse dienstverleners. Om vraag en aanbod te verbinden organiseert de VNG de Week van de Dienstverleners Omgevingswet, waarbij dienstverleners zich presenteren aan gemeenten en omgevingsdiensten.
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u te maken krijgen met initiatieven waarvoor de regels in het tijdelijke omgevingsplan moeten worden aangepast.
Route 2022 bevat de belangrijkste mijlpalen voor gemeenten en uitvoeringsdiensten naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2022. Deze roadmap kan gebruikt worden als leidraad bij het opstellen van de planning.
Maatwerk is een actueel onderwerp in het openbaar bestuur. Het speelt ook in het sociaal domein en in relatie tot een digitale overheid.
De VNG heeft een model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie opgesteld. De aanleiding is dat de taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gemeenten moeten daarom een nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen.
De staalkaart verordeningen in het omgevingsplan deel II is beschikbaar. In de staalkaart worden delen van de model-APV omgezet in voorbeeldregels voor het omgevingsplan. Het gaat om regels voor activiteiten bij gemeenten die momenteel het meeste worden aangevraagd.
Eind vorige week is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven in de leefomgeving waar ons land de komende 30 jaar voor staat.
Gemeenten hebben veel keuzevrijheid bij het maken van het omgevingsplan. De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ helpt om deze keuzes te maken. De online tool is op basis van nieuwe inzichten en feedback van gemeenten uitgebreid en aangevuld.