Minister De Jonge heeft in een brief vragen beantwoord van de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De vragen gingen onder meer over een terugvaloptie voor het geval invoeringsproblemen bij de Wkb zouden zorgen voor het (deels) stilvallen van nieuwbouw en verbouw.

Voorzorgsmaatregel

De minister, in overleg met gemeenten en de Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland (VKBN), stelt voor een voorzorgsmaatregel te nemen en gevolgklasse 1 in eerste instantie te beperken tot nieuwbouw. Hiermee wil hij tegemoetkomen aan de zorgen over een mogelijk tekort aan kwaliteitsborgers en de wens tot het inrichten van extra waarborgen.

Verbouwactiviteiten zullen dan pas later – 6 maanden na inwerkingtreding – onder gevolgklasse 1 komen te vallen. Het voorgenomen uitstel tot 1 juli 2023 schept ruimte om het aantal proefprojecten verder op te schalen en daarmee ook nieuwe kwaliteitsborgers aan te trekken.

Gefaseerde invoer gevolgklassen

De bedoeling is om vanaf de datum van inwerkingtreding van de Wkb 5 jaar uit te trekken om de werkwijze van het nieuwe stelsel voor gevolgklasse 1 goed te kunnen borgen. De kosten van het stelsel worden gemonitord op basis van de ontwikkeling (het wegvallen) van de gemeentelijke leges en de ontwikkeling in de kosten (tarieven) van de kwaliteitsborger. De Wkb zal voor de gevolgklassen 2 en 3 niet eerder dan 2028 worden ingevoerd.

Meer informatie