Het College voor Dienstverleningszaken vergaderde digitaal op maandag 30 mei 2022. Hieronder vindt u een terugblik op besproken punten.

Onderzoeks- en adviestraject versterking bestuurlijke sturing Common Ground

Het College voor Dienstverleningszaken wordt meegenomen in het afgeronde adviestraject ter versterking van bestuurlijke sturing Common Ground. Common Ground loopt inmiddels vier jaar en heeft tot veel energie en activiteit geleid. Gaandeweg is er onduidelijkheid ontstaan over de richting en het tempo van het programma. Naar aanleiding van dit signaal heeft VNG een adviestraject uit laten voeren door PBQL, onder begeleiding van een bestuurlijke begeleidingsgroep. Naar aanleiding van het uitgebrachte advies wordt vanuit de VNG een voorstel gedaan aan het college om een kwartiermaker aan te stellen om focus aan te brengen in het programma.

Het college bespreekt het adviesrapport. Enkele punten komen naar boven:

  • Communicatie en bestuurlijke aanhaking: op het uitvoeringsniveau zit er veel energie op Common Ground. Hiervoor is echt een vertaling nodig richting bestuurders gericht op voordelen en baten van GC. Bijvoorbeeld in termen van vergroting wendbaarheid en kostenbesparing.
  • Discussies durven voeren en knopen doorhakken: het college herkent dat er in het veld, met name onder CIO’s, verschillend wordt gedacht over hoe samen vooruit te komen. Om verder te bewegen met Common Ground vraagt het college al langer om deze discussies te voeren. Op basis van alle afwegingen en geluiden die hiermee boven tafel komen verwacht het college een integraal voorstel op basis waarvan knopen doorgehakt kunnen worden over de focus en vervolgstappen van Common Ground. Ook de beweging van onderop heeft duidelijke kaders nodig.
  • Het college ziet meerwaarde in een kwartiermakers fase, zoals voorgesteld. De kwartiermaker moet op basis van de door het college meegegeven kaders en te voeren discussies in het veld tot een afgestemd programmaplan komen. De voorbereidende stappen voor de wervingsprocedure kwartiermaker kunnen door VNG in gang worden gezet.

Update stand van zaken contractstandaarden Jeugd

Ketenbureau i-Sociaal Domein biedt het college inzicht in de voortgang van de ontwikkeling van contractstandaarden voor de jeugdzorg. Er is een roep uit het veld om grotere standaardisering in de jeugdzorg, dus er wordt in goed tempo doorgewerkt. Vanaf september worden de eerste contractstandaarden gefaseerd en op kleine schaal geïmplementeerd. 13 juli worden inkoopconvenant en standaarden voorgelegd aan bestuur. Het college is positief over deze ontwikkeling. Gemeenten worden door gebruik van contract-standaarden ontlast waarmee er geld en energie overblijft voor werk dat ertoe doet, zeker in de Jeugdzorg. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor communicatie. Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid en onzekerheid onder gemeenten over contractstandaarden. Het college onderschrijft de voorgestelde fasering en ziet in een latere fase ook potentie voor de ontwikkeling en implementatie van contractstandaarden in andere domeinen.

Werken aan uitvoering (overheidsbreed)

In de Ministeriele Commissie Uitvoering (MCU) is aangegeven dat er behoefte is om stil te staan bij de inzet van het kabinet om meer menselijke maat en maatwerk in de dienstverlening te realiseren. Hoe komen we tot ‘mensgericht werken’?  Hoe krijgen we meer menselijkheid in het systeem? Het college geeft de volgende zaken mee:

  • Het échte probleem ligt bij achterliggende systematiek, niet bij mensen die niet mee kunnen met technologie (de 10%). We moeten als gemeenten doorvragen: wat speelt er nu echt bij iemand? Schulden zijn bijvoorbeeld oorzaak van veel problemen.
  • Toetsing op uitvoeringsmogelijkheden zit er al goed in, hier wordt hard aan gewerkt.
  • De bestuurlijke component ontbreekt nog te vaak. Het wordt nu te technisch benaderd vanuit bijvoorbeeld wetgeving.
  • Advies om niet te snel te reageren op moties in de kamer. Neem net iets meer tijd om grondig, echt verschil te maken.
  • Er lopen veel mooie projecten met klantreizen met simpele verbeteringen en goede resultaten.

Het college vraagt ondersteuning van de VNG. Er is behoefte aan een gedragen, meer solide visie op deze vraag. Waar zitten verbanden, hoe komen we tot meer systemische oplossingen? En inzichten uit de praktijk: wat werkt wel/niet? Daar kunnen wij als gemeenten bij uitstek de helpende hand bieden en zelfs het voortouw in nemen.

Informatie

Wilt u meer weten over het College voor Dienstverleningszaken? Op deze pagina vindt u meer informatie over de rol en de taken van het CvD én een overzicht van CvD leden en adviseurs.

Heeft u specifieke vragen gericht aan het College voor Dienstverleningszaken? Mail dan naar samenorganiseren@vng.nl en we nemen contact met u op.