Common Ground is een krachtige informatiekundige visie op het (gemeentelijk) IT landschap. Een visie die veel in beweging heeft gebracht en resultaten heeft laten zien.

In de gezamenlijkheid van de vereniging is er behoefte om deze brede beweging te voorzien van concrete richting en focus in termen van resultaten en mijlpalen waarop (bestuurlijke) gezamenlijke sturing mogelijk is.

De VNG heeft een advies gevraagd over hoe de bestuurlijke grip kan worden versterkt en deels verkregen. Het adviesrapport is afgerond en wordt momenteel gedeeld met relevante partners in de VNG governance, in eerste instantie het College voor Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren.

De adviesvraag 

De specifieke adviesvraag bestond uit twee deelvragen:

  • Hoe kan de bestuurlijke sturing op Common Ground worden versterkt?
  • Hoe kan er een duidelijk handelingsperspectief worden meegegeven aan Common Ground?

Het adviestraject 

In een periode van 13 weken is er kennisgenomen van een groot aantal documenten en zijn er gesprekken gevoerd met een brede groep betrokkenen van Common Ground, waaronder medewerkers van de VNG en vertegenwoordigers van gemeentelijke organisaties en gemeentelijke softwareleveranciers.

Het adviesrapport op hoofdlijnen

Het advies constateert dat Common Ground op visieniveau succesvol beweging heeft gebracht die bestuurlijk wordt omarmd. Tegelijkertijd is er geen eenduidig beeld van de operationalisatie van de visie. Hierdoor lopen verwachtingen over resultaten en koers (sterk) uiteen. Dit maakt het moeilijk om succesvol te zijn voor alle gemeenten. Het rapport adviseert de verdere gezamenlijke operationalisatie van Common Ground in een programma vorm te geven en hiervoor een programma definitiefase te starten waarmee verwachtingen en resultaten eenduidig en gedeeld vorm krijgen.

In het rapport is op hoofdlijnen aandacht voor een aantal deelvragen:

  • Hoe kan de scope van Common Ground voor de toekomst goed worden bepaald?
  • Welke verandering wordt er met Common Ground precies nagestreefd?
  • Welke besturingsmethodiek past hierbij?
  • Wat is de rolverdeling tussen vertegenwoordigers van gemeenten, de VNG, ketenpartners en marktpartijen?

Het adviesrapport geeft handvatten om deze vragen te kunnen beantwoorden. 

Het vervolgtraject

Het adviesrapport wordt momenteel gedeeld met relevante partners binnen de governance zodat zij kennis kunnen nemen van het rapport en hun achterban kunnen raadplegen. De komende periode gaat de VNG met deze partners in gesprek om de hypothesen en adviezen van het rapport te testen. Daarbij kijken we vanuit een breed perspectief en in samenhang en samenspraak met alle betrokkenen naar de toekomst van alle lopende initiatieven.  Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken, en na advies van het College voor Dienstverleningszaken op 30 mei aanstaande, wordt gedurende de zomermaanden het vervolgtraject bepaald. 


Over Common Ground 

Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.

Meer informatie over Common Ground vindt u hier.