De VNG onderschrijft van harte de gedachte achter het Integraal Zorgakkoord. Het bestuur heeft daarom besloten in te stemmen met ondertekening van het akkoord, onder voorbehoud van instemming door onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op 2 december en een oplossing voor het zogeheten financieel ravijn 2026.

Gedachte achter het akkoord

We onderschrijven de gedachte achter het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat onze inwoners gebaat zijn bij een steviger inzet op preventie van ongezondheid met een nadrukkelijkere rol voor het sociaal domein, in samenwerking met de zorg. Ook de mogelijkheid om in de zorg domeinoverstijgend te werken en een regionaal gecoördineerde aanpak van zorg en preventie zijn van belang. Op deze manier nemen we verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgave om met elkaar toe te werken naar een vitalere samenleving en toekomstbestendige zorg.

Met ondertekening van het akkoord tekenen we voor afspraken die gemeentelijke inzet en verantwoordelijkheid betreffen, zoals preventie, het opzetten van een regionale preventie-infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein.

Propositie ‘De winst van het sociaal domein’

De inhoudelijke overwegingen voor de gemeenten om aan de onderhandeling over een Integraal Zorgakkoord deel te nemen zijn verwoord in de gemeentelijke propositie ‘De winst van het sociaal domein’ (2021). Onder de titel ‘een gezond leven makkelijker maken’ hebben we toen gepleit voor een benadering van de gezondheidszorg, waarin de gezondheid van de inwoners en de samenleving centraal staan. 

Door dit akkoord wordt een beweging gemaakt van individuele zorg naar gezamenlijke zorg voor een gezonde en vitale samenleving, gericht op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Gemeenten kunnen nu daadwerkelijk aan de slag met de propositie ‘De winst van het sociaal domein’. 

Financiële afspraken

Om daarvoor goed aan de startstreep te staan, zijn ook financiële afspraken gemaakt: zo komt er € 180 miljoen structureel voor lokale aanpak van preventie, € 150 miljoen voor de regionale preventie-infrastructuur en is er toegang tot IZA-transformatiemiddelen (€ 1,4 miljard tot 2026). Ook is er een afspraak gemaakt over de dekking van het tekort door het Wmo abonnementstarief. Daar wordt € 110 miljoen voor vrijgemaakt. Een eerste stap in de door gemeenten gewenste compensatie van het abonnementstarief.

We zien veel van onze punten duidelijk in het IZA terug. Dit geeft voldoende grondslag om de komende periode te komen tot de noodzakelijke beweging van ‘zorg naar gezondheid’. Het Integraal Zorgakkoord is daarvoor een eerste gezamenlijke schets van partijen die elkaar hierin nodig hebben. De komende tijd blijven wij daarom graag meedenken over de verdere uitwerking en concretisering van de plannen.

Meer informatie