De VNG heeft met het rijk en vertegenwoordigers van cliëntorganisaties, professionals en aanbieders (vijfhoek) afgesproken om met positief advies de hervormingsagenda voor te leggen aan onze achterban.

Met dit principeakkoord is een belangrijke stap gezet waarmee alle partijen uitspreken om de schouders onder de agenda te zetten en hierover het gesprek met onze leden te starten. Deze agenda loopt tot 2028.

Aan de slag

Cathalijne Dortmans, voorzitter Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs:

De hervormingsagenda biedt de mogelijkheid en kaders om de hulp aan onze gezinnen te verbeteren. Wij willen hier onze schouders onder zetten. Zo liggen er ambitieuze plannen voor om de toegang te verbeteren, de administratie stevig te verminderen en te zorgen dat de sturing op specialistische zorg eenvoudiger wordt. Dit zal veel van gemeenten vragen, vaak ook gezamenlijk. Dit zijn we verplicht aan onze inwoners. Dit doen we met alle partners uit de vijfhoek. Deze agenda vraagt namelijk dat iedereen zich inzet om de hulp aan jeugd en gezinnen te verbeteren.

Vervolgstap op principeakkoord financiën

Hiermee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een agenda die kinderen en gezinnen in onze gemeenten echt verder gaat helpen. Dit is een vervolgstap op het principeakkoord financiën dat we in april met het rijk hebben afgesproken en waarover we u met onze ledenbrief van 21 april hebben geïnformeerd.

ALV 14 juni

Om het akkoord definitief te maken is de instemming van de gemeenten nodig. We zullen de Hervormingsagenda dan ook voorleggen op de ALV van 14 juni.

Uiteraard is het van groot belang dat gemeenten vanaf 2026 voldoende financiële middelen hebben voor al hun taken. Hierover lopen ook gesprekken met het kabinet. Ook dit onderwerp wordt tijdens de ALV besproken.

Consultatiesessie 22 mei

In voorbereiding op de ALV zijn er al diverse sessies geweest over het financiële principeakkoord en de hoofdlijnen van de hervormingsagenda. Hebt u deze gemist, dan kunt u zich aanmelden voor de sessie op 22 mei.

Meer informatie