De VNG en het rijk hebben na 1,5 jaar onderhandelen een financieel principeakkoord bereikt voor de Hervormingsagenda jeugd. We willen de Hervormingsagenda graag met de partners van de vijfhoek oppakken en werken daarom de komende tijd met hen aan de afronding van het inhoudelijke akkoord.

We hebben deze onderhandelingen gevoerd om te komen tot een uitvoerbare agenda die de kinderen en gezinnen in onze gemeenten echt verder gaat helpen. Het was geen gemakkelijke opgave, maar des te belangrijker dat er nu ook op de inhoud stappen gezet kunnen worden.

Om het akkoord definitief te maken zijn nog 2 dingen nodig: instemming van de leden bij de algemene ledenvergadering op 14 juni en voldoende structurele financiële middelen voor gemeenten vanaf 2026.

Meer inzet voor kwetsbare jongeren

Cathalijne Dortmans, voorzitter commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs:

Dit biedt de ruimte om daadwerkelijk te verbeteren en vraagt tegelijkertijd van ons allen om ons volledig in te zetten zodat deze agenda een succes wordt. Er ligt een ambitieuze Hervormingsagenda voor. Wij willen hier onze schouders onder zetten om de organisatie van hulp eenvoudiger te maken, te werken aan hulp gericht op de gezinnen en het versterken van de onderlinge samenwerking. Dit alles om te zorgen dat onze inwoners beter worden geholpen. Dit vraagt met name om meer inzet voor kwetsbare jongeren. Dit willen we graag samen met de partners in de vijfhoek realiseren.

Samen blijven investeren

Het principeakkoord ligt in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen (d.d. 18 mei 2021). Het rijk erkent de noodzaak van het aanpassen van het ingroeipad. De eerder ingeboekte bezuiniging wordt met ingang van 2023 tot en met 2025 bevroren. Daarnaast blijft de doelstelling van € 1 miljard overeind, maar erkent het akkoord dat € 650 miljoen onderbouwd en ‘mogelijk haalbaar’ is en € 380 miljoen met onzekerheden omgeven is. Ook op het vlak van risicodeling is het rijk ons tegemoetgekomen. Onvoorziene omstandigheden en autonome groei vallen onder verantwoordelijkheid van het rijk. In 2025 toetst een deskundigencommissie, die zwaarwegend advies geeft, wat er nodig is in de toekomst.

Hoewel deze overeenstemming een belangrijke eerste stap is, moeten we ons realiseren dat er nog veel werk te doen is om de jeugdzorg in Nederland te verbeteren. We moeten samen blijven investeren in de jeugd om ervoor te zorgen dat zij de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Toelichting door Cathalijne Dortmans

Infographic