Gemeenten hebben meer betrouwbare data nodig om het wetsvoorstel Regie op de volkshuisvesting te kunnen uitvoeren. Volgens dit voorstel moeten gemeenten aan de woonvraag van wettelijk bepaalde aandachtsgroepen voldoen. Daarnaast moet er een evenwichtige verdeling van deze woningzoekenden komen binnen regio’s.

Inzicht in woonvraag onvoldoende scherp te krijgen

In opdracht van het ministerie van BZK en de VNG heeft bureau ABF onderzoek gedaan in hoeverre gemeenten inzicht hebben in de huidige en toekomstige woonvraag. 

Daaruit blijkt dat de omvang en de ontwikkeling van de diverse urgentiegroepen op landelijk niveau redelijk goed in beeld te brengen is. Maar de omvang en ontwikkeling van het deel dat een dringende woonbehoefte heeft, en volgens het wetsvoorstel in aanmerking zou komen voor een woonurgentie, is onvoldoende scherp te krijgen zonder betrouwbaar onderzoek: 

  • De beschikbare gegevens zijn niet toegesneden op de nieuwe urgentiecategorieën
  • Gemeenten hanteren verschillende definities 
  • Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over wachtlijsten en wachttijden
  • Het is nauwelijks mogelijk om met de huidige beschikbare brongegevens goed te prognosticeren

Bredere monitoring nodig voor scherper beeld

Gemeenten hebben inzicht nodig in de eigenlijke woningvraag van verschillende groepen. En in de vraag of en wanneer er voldoende woningen voor deze groepen beschikbaar zullen zijn. Dit draagt bij aan een solide basis voor een evenwichtige verdeling binnen de regio's. Om dat inzicht te krijgen, is een bredere monitoring van de huisvesting van aandachtsgroepen de komende jaren nodig om een steeds scherper beeld te krijgen. 

Het ministerie van BZK gaat, in samenwerking met de VNG, IPO, Aedes en overige betrokken ministeries de inzichten uit het onderzoek benutten om de monitoring van aandachtgroepen verder te ontwikkelen. De VNG neemt de regie om de vervolgstappen in goede banen te leiden.

Meer informatie

Verkenning woonsituatie en instroom urgentiegroepen ‘Wet versterking regie volkshuisvesting’