24 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/041
Hierbij informeren wij u over drie ingediende moties voor de ALV van 5 juni a.s.: Motie ‘daken voor zonne-energie’ van de gemeente Veldhoven e.a. Motie ‘verhuurdersheffing’ van de gemeente Barneveld e.a. Motie ‘politiekorps op sterkte’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a. Het preadvies van het VNG bestuur aan de leden...
22 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/040
Op 1 mei jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de invulling van in totaal 21 vacatures in het VNG bestuur en de vaste beleidscommissies. Eerder informeerden wij u over de 20 kandidaten die eerder door de adviescommissie zijn voorgedragen in de vacatureronde volgend op...
21 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/039
Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal zaken betreffende de oprichting van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten). Op 18 april 2019 heeft het VNG bestuur besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten. De aanleiding is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) waarbij ambtenaren...
15 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/038
Met deze brief informeren wij u over de voortgang en het resultaat van de regionale samenwerking in de waterketen. In 2011 hebben Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken in dit akkoord gaan over de beperking van de stijging van de k osten, het...
8 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/022
We stellen u een wijziging voor van de statuten en het huishoudelijk reglement van de VNG. Met de voorgestelde wijziging komt de mogelijkheid dat samenwerkingsverbanden (of gewesten) lid zijn van de vereniging te vervallen. Daarnaast wordt een mogelijkheid gecreëerd tot het verlenen van een bijzonder lidmaatschap aan de overzeese gebiedsdelen...
8 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/026
Vragen aan de ALV: Stemt u in met het voorstel dat de VNG de komende vijf jaar (vanaf 1 januari 2021) het mandaat heeft landelijke raamcontracten jeugd af te sluiten volgens de in dit voorstel genoemde randvoorwaarden? Stemt u in met het voorstel dat de VNG de komende vijf jaar...
8 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/033
Hierbij leggen wij u de standaard gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) voor ter besluitvorming. De ALV wordt gevraagd de VWO voor leden verbindend te verklaren. Tijdens de BALV van 30 november 2018 hebben de leden van de VNG ingestemd met het proces standaardverklaring. Met de besluitvorming in de ALV van 5 juni...
8 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/036
Voor u ligt het Jaarverslag 2018. Het bestaat uit een bestuurlijk verslag, een financieel verslag en een verantwoording van het fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Wij stellen u voor: Kennis te nemen van het bestuurlijk verslag Kennis te nemen van de verantwoording over het Fonds GGU Het Financieel Jaarverslag vast...
8 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/023
In de Buitengewone ALV van 27 juni 2018 zijn in totaal vier moties aangenomen. In deze ledenbrief legt het bestuur verantwoording af over de aangenomen moties inzake BUIG, Juiste Zorg op de Juiste Plek en de landelijke gemeentelobby tegen plastic afval. De motie over Stevige Structurele Afspraken II wordt behandeld...
8 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/030
In de ALV van juni 2018 is het traject rond Gemeenten 2024 gestart. Na twaalf provinciale bijeenkomsten en gesprekken met de netwerken presenteren wij u hierbij ‘Gemeenten 2024’. Met dit stuk willen we agenderen, prioriteren en richting geven aan hoe de vereniging werkt. Wij vragen de ALV instemming op een...