28 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/025
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 10 met onder andere aandacht voor de VNG-reactie op de Kamerbrief van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën over de financiële impact van Corona-maatregelen op de medeoverheden, extra middelen voor onderwijs, de extra verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers...
26 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/024
Gemeentelijke informatie over de aanpak van de coronacrisis is van grote waarde om te behouden. Wijs de coronacrisis aan als een 'archief Hotspot' om tijdelijk te bewaren informatie in dit kader alsnog permanent te bewaren. Maak duidelijke afspraken over de archivering van audiovisuele verslagen met leveranciers van raadsinformatiesystemen. Binnen de...
20 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/022
Met deze brief informeren wij u over de voortgang en het resultaat van de regionale samenwerking in de waterketen. In 2011 hebben Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken in dit akkoord gaan over de beperking van de stijging van de kosten, het vergroten...
20 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/023
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 9 met onder andere aandacht voor het rapport van de werkgroep Halsema, de coronamonitor en het gebruik van de openbare ruimte nu de beperkende maatregelen worden versoepeld.
15 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/021
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 8 met onder andere aandacht voor de openstelling tijdens Hemelvaart en instrumenten voor de openbare ruimte.
15 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/020
In verband met de coronacrisis heeft het VNG-bestuur de ALV van juni voorlopig uitgesteld tot medio september. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan wordt met de onderhavige ledenraadpleging een beperkt aantal voorstellen aan de leden voorgelegd. Het gaat daarbij onder meer om het contributievoorstel...
14 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/015
In de ledenbrief wordt ingegaan op de gevaren van oneigenlijk gebruik van lachgas en de bestaande juridische mogelijkheden voor gemeenten om overlast hieromtrent aan te pakken.
8 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/019
De VNG en de vakbonden FNV en CNV hebben op 20 april 2020 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao voor de sociale werkvoorziening (Cao SW) 2020. Met deze ledenbrief vraagt de VNG uw mening over het bereikte resultaat. Deze ledenbrief betreft een ledenraadpleging, waarin wij u vragen of u instemt...
7 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/018
In deze ledenbrief is er onder meer aandacht voor: persconferentie van het kabinet en betekenis voor gemeenten gemeentefinanciën: compensatie Corona en afspraken over accres Gemeentefonds start bestuurlijke klankbordgroep Corona (met vertegenwoordigers van de VNG, de veiligheidsregio’s en netwerken van gemeenten) en VNG programma voor de transitiefase vinden van de goede...
24 april 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/017
Hierbij treft u de zesde ledenbrief met nieuwe ontwikkelingen rondom de coronacrisis. In deze ledenbrief aandacht voor het overleg met het kabinet over de financiële compensatie van de kosten en inkomstenderving van gemeenten, actuele punten over de heropening van scholen en kinderdagverblijven en manieren om kennis en informatie met elkaar...