14 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/036
Op 1 april 2021 trad de nieuwe versie van de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) in werking. Conform de afspraken ‘standaardisatie VNG’ informeren wij u hierbij over het belang en de inhoud van de GIBIT.
12 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/034
De VNG voert sinds 1 juni 2020 het project Verbeteragenda toegang hulpmiddelen uit. Het project heeft als doel een aantal landelijke vastgestelde actiepunten uit te werken en verbeteringen in de hulpmiddelenverstrekking in de praktijk te stimuleren. (Zie ook de ledenbrief die we hierover in juli 2020 hebben verzonden.)
12 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/035
Het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgas vormt een niet te onderschatten probleem bij voornamelijk jongeren. Het geeft gezondheidsrisico’s en veroorzaakt hinder en overlast. In de VNG-ledenbrief ‘Lachgas’ van 14 mei 2020, https://vng.nl/brieven/lachgas gingen we in op de gevaren van oneigenlijk gebruik van lachgas en zetten we uiteen welke...
12 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/037
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de quarantaineplicht, pilots met toegangstesten, inspecties door de NVWA op terrassen en de activiteiten van de VNG-commissie Social impact COVID-19 (commissie Depla).
10 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/023
De aanleiding tot het schrijven van deze Wegwijzer is de noodzaak om het huidige woonwagen- en standplaatsenbeleid in Nederland in overeenstemming te brengen met het mensenrechtelijk kader. Gemeenten voerden in de periode 1919-1999 de Woonwagenwet uit. In 1999 werd de Woonwagenwet ingetrokken. Dit leidde ertoe dat gemeenten integraal verantwoordelijk werden...
6 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/033
De voordrachtscommissie (sinds november 2020 de nieuwe naam voor ‘de adviescommissie’), onder voorzitterschap van Paul Depla, heeft op 20 april jl. kandidaten voorgedragen voor in totaal 14 vacatures in het VNG-bestuur en de -commissies. In deze ledenbrief ontvangt u een toelichting op deze voordracht, de procedure richting de ALV van...
4 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/032
In 2016 is de Drank- en Horecawet (DHW) geëvalueerd. Deze evaluatie en het in het najaar van 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord vormen de basis voor de wijziging van de DHW. De wijzigingen zijn op 28 januari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd (Stbl. 2021, 26). De naam van de wet wijzigt...
4 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/032
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding In 2016 is de Drank- en Horecawet (DHW) geëvalueerd. Deze evaluatie en het in het najaar van 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord vormen de basis voor de wijziging van de DHW. De wijzigingen zijn op 28 januari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd (Stbl. 2021...
3 mei 2021
Ledenbrief
Lbr nr. 21/030 LOGA : 21/03
Op 18 december 2017 bent u geïnformeerd over de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLOovergangsrecht (hierna: Akkoord). In het Akkoord en de uitwerking van het Akkoord zijn afspraken gemaakt over de opbouw en inzet van levenslooptegoeden ter financiering van het FLOovergangsrecht in de periode 2019 tot 2022 en over de...
3 mei 2021
Ledenbrief
Lbr nr. 21/031 LOGA 21/04
Op 18 december 2017 bent u geïnformeerd over de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLOovergangsrecht (hierna: Akkoord). Voor ambtenaren met afwijkende FLO-leeftijden (FLO-60 jaar) zijn in het Akkoord en de uitwerking van het Akkoord afspraken gemaakt over de opname van levenslooptegoeden vóór 1 januari 2022 en over de afkoop van...