21 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/045
Geachte leden van college en gemeenteraad, Een nieuwe aanpak voor stikstofreductie om stikstofgevoelige natuur te beschermen is noodzakelijk, omdat sinds 2019 de vergunningverlening voor allerlei ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijfsontwikkelingen stokt. Het rijk koerst daarbij op een duurzame landbouwsector die functioneert in samenhang met het natuurlijke systeem van bodem, water...
14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/042
Geachte leden van college en gemeenteraad, Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 heeft de functie van griffier, als belangrijkste adviseur van de gemeenteraad, zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. Dit past in het streven naar een sterkere positie van gemeenteraden in onze lokale democratie van vandaag en morgen.
14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/044
Geachte leden van college en gemeenteraad, De opvang van vluchtelingen vraagt veel van alle overheden. Gemeenten leveren hun bijdrage door Oekraïense ontheemden op te vangen, in veel gevallen locaties voor asielopvang te leveren, crisisnoodopvang en noodopvang te organiseren vanwege het tekort aan reguliere asielopvangplekken, en door statushouders te huisvesten.
14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/043
Geachte leden van college en gemeenteraad, In reactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het vorige kabinet voorstellen gedaan om de publieke dienstverlening fundamenteel te verbeteren. Met het programma Werk aan Uitvoering (WaU) werken rijk, uitvoeringsorganisaties en gemeenten hier samen aan. Als onderdeel van de aanpak heeft het vorige...
6 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/041
Geachte leden van college en gemeenteraad, In 2018 is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gestart, met een vernieuwde visie op en aanpak voor verkeersveiligheid. Overheden en maatschappelijke partijen zetten binnen het SPV gezamenlijk in op een meer ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief...
27 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/040
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dit is een ledenraadpleging over de concept arbeidsvoorwaardennota voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen over de cao voor 2023. De onderhandelingen gaan tegelijk over de...
22 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/039
Geachte leden van college en gemeenteraad, In onze ledenbrief van maandag 20 juni jl. hebben wij aangekondigd dat wij u, afhankelijk van de planning van een nieuwe datum voor het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv), vandaag een resolutie zouden voorleggen. Hierbij ontvangt u deze resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’...
21 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/038
Geachte leden van college en gemeenteraad, Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de nationale crisisstructuur in werking gezet vanwege de langdurige onhoudbare situatie op de aanmeldlocatie voor asielzoekers in Ter Apel. Sinds vrijdag, maar uiteraard ook al voor die tijd, zijn de VNG en de Veiligheidsregio’s met het kabinet in gesprek...
20 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/037
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 1 juni jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze ALV van 29 juni a.s. In deze nazending ontvangt u hierbij de volgende stukken: Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen (ter informatie bij...
20 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/036
Geachte leden van college en gemeenteraad, Ondanks het grote woningtekort staan nog te veel panden langdurig leeg. Veel gemeenten pakken leegstand aan. Onder meer om extra woonruimte te creëren. Eind 2020 heeft de VNG de model leegstandverordening geactualiseerd en de handreiking “Leegstand te lijf 2.0: Met speciale aandacht voor winkels...