26 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/063
De afgelopen weken is er meer duidelijk geworden over twee onderwerpen die van invloed zijn op de meerjarige financiële positie van uw gemeente. Allereerst zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG over de wijze waarop gemeenten meerjarig rekening mogen houden in hun begroting met de extra middelen voor...
21 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/061
Graag informeren wij u hierbij over het volgende. In de recente meicirculaire is medegedeeld dat er dit jaar eenmalig € 0,68 miljoen is toegevoegd aan het gemeentefonds ten behoeve van de implementatie van ‘informed consent’ in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Samengevat houdt dit in dat gemeenten wordt gevraagd met hun JGZ-organisaties...
21 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/062
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de tegemoetkoming voor afgelaste evenementen, de derde update van de dashboard sociale impact van corona en de toevoeging van ventilatie aan de basismaatregelen.
19 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/060
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij informeren wij u dat het VNG-bestuur akkoord is gegaan met het onder regie van de VNG verwezenlijken van een gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway voor alle gemeenten. In samenwerking met de nationale portalen rijksoverheid.nl en ondernemersplein.nl is gekozen voor een centrale oplossing, zodat...
14 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/058
Het bestuur heeft ervoor gekozen om richting de raadsverkiezingen van maart 2022 geen nieuwe formele vacatureronde meer te starten en in de komende periode nieuwe vacatures informeel in te vullen om bestuur en commissies zo compleet mogelijk te houden totdat na de zomer van 2022 de nieuwe bestuurs- en commissieleden...
14 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/059
Aanleiding Deze ledenbrief bevat twee onderwerpen. Op 1 juli jl. is de Wet straffen en beschermen (Wet SenB) in werking getreden. Deze brief biedt een overzicht van de gevolgen van die wet voor gemeenten, die vooral betrekking hebben op informatieverstrekking en gegevensdeling. We verwijzen daarbij naar concrete handreikingen. Het tweede...
12 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/057
De VNG en de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Overheid en CNV Overheid hebben op 17 mei 2021 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening (Bijlage 1). Eerdergenoemde organisaties leggen het akkoord met een positief advies voor aan de respectievelijke achterbannen.
8 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/056
Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit geldt voor kantoren van derden maar ook voor uw eigen gemeentelijk vastgoed. Deze eis is in 2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit en de datum waarop aan deze verplichting moet worden voldaan nadert snel.
1 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/054
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV), omdat de APV ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Tot 2030 is er een overgangsfase waarin inhoudelijke aanpassing tot stand moet komen. Met ingang van 1 juli 2022...
24 juni 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/055
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de afschaling van coronamaatregelen vanaf 26 juni a.s., de afschaling van de crisisstructuur, de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, handvatten om aan de slag te gaan...