30 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/068
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening, omdat de Erfgoedverordening ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Met ingang van 1 juli 2022 moet de Erfgoedverordening technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet. In verband daarmee hebben wij de wettelijke...
29 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/069
Hierbij attenderen wij u op onze jaarlijkse Bijzondere ledenbrief met de VNG-reactie op de Rijksbegroting. Met deze ledenbrief geven wij u een korte samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de Rijksbegroting 2022 en de betekenis daarvan voor u als gemeente.
24 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/067
Met de zomer achter de rug en nieuwe maatregelen voor ons is de coronacrisis weer in een nieuwe fase beland. Het algemene beeld is weer wat positiever, ook op economisch vlak. Maar bepaalde groepen en sectoren hebben nog stevig te maken met de gevolgen van de crisis. Dat vraagt aandacht...
6 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/066 LOGA 21/06
Deze brief gaat in op de nieuwe Netto FLO-spaarregeling ter vervanging van de gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht (hoofdstuk 9e CAR-UWO).
1 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding De VNG heeft de Modelverordening Rioolheffing vervangen om recht te doen aan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken. Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. De Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt daarom de oude Modelverordening Rioolheffing. Van de...
26 augustus 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/064
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de gewijzigde VNG Model Huisvestingsverordening. Hierbij is een nieuw hoofdstuk 3A, Toeristische verhuur van woonruimte, toegevoegd en zijn enkele andere wijzigingen doorgevoerd. Aanleiding Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking getreden. Deze wet heeft de...
26 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/063
De afgelopen weken is er meer duidelijk geworden over twee onderwerpen die van invloed zijn op de meerjarige financiële positie van uw gemeente. Allereerst zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG over de wijze waarop gemeenten meerjarig rekening mogen houden in hun begroting met de extra middelen voor...
21 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/061
Graag informeren wij u hierbij over het volgende. In de recente meicirculaire is medegedeeld dat er dit jaar eenmalig € 0,68 miljoen is toegevoegd aan het gemeentefonds ten behoeve van de implementatie van ‘informed consent’ in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Samengevat houdt dit in dat gemeenten wordt gevraagd met hun JGZ-organisaties...
21 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/062
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de tegemoetkoming voor afgelaste evenementen, de derde update van de dashboard sociale impact van corona en de toevoeging van ventilatie aan de basismaatregelen.
19 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/060
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij informeren wij u dat het VNG-bestuur akkoord is gegaan met het onder regie van de VNG verwezenlijken van een gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway voor alle gemeenten. In samenwerking met de nationale portalen rijksoverheid.nl en ondernemersplein.nl is gekozen voor een centrale oplossing, zodat...