16 januari 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/001
Rookruimten in horeca-inrichtingen zijn, na een arrest van de Hoge Raad op 27 september 2019, met onmiddellijke ingang verboden. Dit kan overlast in de openbare ruimte veroorzaken. De VNG heeft een checklist opgesteld waarmee u de gevolgen van het verbod voor uw gemeente goed in beeld kunt brengen. Als rokers...
20 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/110
Op 1 januari a.s. treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking, voor iedereen voor wie verplichte zorg in verband met een psychische stoornis onvermijdelijk is. De wet vervangt de Wet BOPZ. Tegelijk treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking voor onvrijwillige zorg voor personen met een...
19 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/109 CVA/LOGA 19/12
Met deze brief informeren wij u over de uitwerking van de cao Gemeenten 2019-2020 voor de groep medewerkers die onder het FLO-Overgangsrecht 2018 vallen. In de uitwerkingsbrief Uitwerkingen akkoord 2019-2020 Cao Gemeenten 2019-2020 (1) CAR-UWO 2019 en 2020 met kenmerk TAZ/U201900565, Lbr. 19/069 is een onjuiste uitleg gegeven dat de...
18 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/108
De voor de eerste 2 weken van januari geplande aanlevering van alle gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief wordt uitgesteld. Het besluit is nu genomen om de aanlevering en invoering meer geleidelijk te laten plaatsvinden. De reden is dat de ICT systemen bij het...
12 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/107
Op 1 januari 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht. Gelet op de verwachte impact van de Wep op de processen en organisatie van gemeenten, adviseren wij u tijdig met de implementatie daarvan te beginnen. Verplicht publiceren in een officieel elektronisch blad via DROP De Wep introduceert een...
12 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/106
Onafhankelijke cliëntondersteuning heeft in de Wmo 2015 een expliciete rol gekregen. Het geeft inwoners de mogelijkheid om zich te laten bijstaan in hun interactie met de gemeente. De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten gratis onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Met deze brief informeren wij u over de cliëntondersteuning in de Wmo...
10 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/105
Na 10 jaar heeft de VNG de Model Referendumverordening vernieuwd. De verordening is geheel herzien. De afgelopen jaren zijn er zo'n veertig referenda georganiseerd: twee op nationaal niveau, de rest bij gemeenten. Kennis uit en ervaring met deze referenda zijn gebruikt om de modelverordening te herzien. Om tot een goed...
3 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/104
Over ruim een jaar treedt de Omgevingswet in werking. De inschatting van de bestuurlijke partners en de minister is, dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Onlangs heeft de minister hierover de Kamer geïnformeerd. Deze ledenbrief geeft een stand van...
2 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/103
De Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen (Model Beheerregeling informatiebeheer en Model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer) van de VNG zijn geactualiseerd in verband met de Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, die onder meer een aanpassing in de Archiefwet 1995...
29 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/102
De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten”, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk herzien. Sinds het verschijnen van deze publicatie in 2013 is er veel feedback ontvangen vanuit de gemeentelijke praktijk. Er is waardering uitgesproken voor de veelheid aan informatie en de verwijzingen naar de handige...