21 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/057
Graag informeren wij u over PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht. Afgelopen december las u in een ledenbrief (Lbr. 19/106) dat er meer tijd wordt genomen voor de landelijke invoering van PGB2.0. Mede op basis van leerervaringen met zogenaamde voorlopers besloot de minister van VWS om...
17 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/056
In deze ledennieuwsbrief informatie over de uitgestelde ALV, de COVID-19 spoedwet en de financiële gevolgen van de coronacrisis.
15 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/054
Al langere tijd laten cliënten en hun organisaties weten dat er knelpunten zijn bij de verstrekking van hulpmiddelen, de Nationale Ombudsman vroeg vorig jaar ook aandacht voor de problemen. De VNG start een Verbeteragenda Wmo-hulpmiddelen en roept gemeenten op om mee te doen. Het ministerie van VWS richtte naar aanleiding...
15 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/055 LOGA 20/06
Op 18 december 2017 bent u geïnformeerd over de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO- overgangsrecht. Daarna zijn vele circulaires gevolgd, o.a. over de transitie van de levenslooptegoeden, het versneld sparen levensloop en de afkoop van FLO-60 jaar. Omdat de transitie van de levenslooptegoeden en het versneld sparen levensloop kunnen...
15 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/058
Op verzoek van de VNG heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) onderzoek gedaan naar de financiële consequenties voor gemeenten als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek is opgesplitst in: een analyse van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten tot en met mei 2020; de toekomstige financiële gevolgen zijn...
14 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/053
De Model Algemene plaatselijke verordening (hierna: Model-APV) is weer geactualiseerd. De jaarlijkse zomeraanpassing heeft vooral geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als in de toelichting. De inhoudelijke wijzigingen lichten wij afzonderlijk toe. In de toelichting bij de Model-APV hebben wij ook nieuwe jurisprudentie verwerkt. Alle wijzigingen in de...
10 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/052
In deze ledennieuwsbrief aandacht voor een aanvullende IV-3 corona uitvraag van het CBS, informatie over pgb en corona na 1 juli, een handreiking over dienstverlening in de anderhalvemetersamenleving en de regels voor evenementen.
8 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/051
In verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie heeft de VNG een aantal modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen gewijzigd. Deze brief is bedoeld om raadsleden, collegeleden en ambtenaren ervan op de hoogte te stellen welke modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen zijn gewijzigd. Daarnaast kunnen ambtenaren met de technische toelichting...
8 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/050
Vanaf 1 september 2020 is de wet “Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO” van kracht. Deze wet verplicht de uitwisseling van gegevens tussen VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten. Hiervoor is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) gemaakt. Met deze voorziening houden VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten gezamenlijk de jongeren in beeld bij de overstap...
7 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/049
De minister heeft op  20 mei de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd over de nieuwe datum  inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022. De VNG staat volledig achter deze datum zoals te lezen is in de gezamenlijke verklaring van Rijk en koepels. Deze ledenbrief beschrijft hoe deze datum tot stand is gekomen en wat de gevolgen...