Ledenbrief nummer

Lbr. 24/024

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In het Strategisch Beraad Veiligheid is aandacht besteed aan het onderwerp ‘aangiften door en veiligheid van burgemeesters’. In dit overleg heeft het Openbaar Ministerie (OM) toegezegd om het strafrechtelijk kader voor opsporing en vervolging van mogelijke strafbare feiten jegens ambtsdragers en werknemers met een publieke taak te delen. Dit kader, dat is vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering, is overigens niet vernieuwd, maar blijkt bij gemeenten niet altijd bekend of duidelijk. Signalen vanuit gemeenten geven aanleiding om dit kader nogmaals actief met u te delen, zie hiervoor de bijlage.