Ledenbrief nummer
Lbr. 18/068

In de ALV van 27 juni jl. hebben de leden in een viertal moties hun ernstige zorgen uitgesproken over de financiële tekorten in het sociaal domein. In de afgelopen periode hebben wij met het kabinet intensief gesproken over concrete oplossingen voor deze problemen. In onze contacten met het kabinet en uit de brief van het kabinet van 6 november (zie bijlage) is ons gebleken dat het kabinet de signalen uit gemeenten serieus neemt, de tekorten bij gemeenten erkent en op dit moment voor een deel tegemoetkomt aan de oproep in de vier moties.

Zo biedt het kabinet naar onze inschatting een toereikende financiële tegemoetkoming voor de problemen bij de BUIG die voorkomt dat tekorten uit het verleden doorwerken. Tegelijkertijd moeten wij constateren dat op het gebied van jeugd er nog geen structurele afspraken over een toereikend macrobudget gemaakt zijn. In tegenstelling tot eerder overleggen is er vanuit de kant van het kabinet nu wel de erkenning van signalen van tekorten en de bereidheid om onderzoeken naar de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen te versnellen om vervolgens na een gezamenlijk traject richting het voorjaar op basis van de uitkomsten tot oplossingen te komen.

Gelet op de toereikende oplossingen voor de problemen bij de BUIG en de vooralsnog ontoereikende oplossingen voor de tekorten in de jeugdhulp, stellen wij u voor:

  1. Vast te stellen dat er gezien de discussie met kabinet geen streep onder het verleden is gezet (naar aanleiding van de motie “IBP inzake de streep onder het verleden”).
  2. De lijn te handhaven dat gemeenten samen met het kabinet opgaven willen uitvoeren, maar per (deel)akkoord zullen beoordelen of er voldoende financiële ruimte is voor de uitvoering in relatie tot de oplossing van structurele problemen in het sociaal domein (conform de motie “Stevige structurele afspraken sociaal domein”).
  3. De blokkade op het sluiten van (deel)akkoorden in het sociaal domein met financiële consequenties op te heffen (conform de motie “Advies ROB over financieringssystematiek bijstand”, waarin overeenstemming met het kabinet over de aanbevelingen van de ROB als voorwaarde is opgenomen).
  4. De samenwerking met het kabinet in het IBP te continueren.

Wij zien de kabinetsreactie als een belangrijke stap om te komen tot een ander gesprek vanuit onze grote en gezamenlijke verantwoordelijkheid om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Uiteraard is het hierbij wel noodzakelijk dat er in het voorjaar een oplossing komt voor de problemen in de jeugdhulp.