Ledenbrief nummer

Lbr. 23/008

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe VNG Model Verordening gemeentelijke rekenkamer. Dit model is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers.

Deze wet is op 1 januari 2023 in werking getreden en kent een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk op 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer moeten hebben. Dit mag ook een gemeenschappelijke rekenkamer zijn. Een rekenkamerfunctie of -commissie is niet meer mogelijk.  

Er zijn 2 situaties te onderscheiden: (1) Uw gemeente heeft nog een rekenkamerfunctie, en (2) Uw gemeente had voor 1 januari 2023 al een onafhankelijke rekenkamer.

Update 22 december 2023

Uit artikel 170e, tweede lid, van de Gemeentewet volgt dat als op de griffie werkzame ambtenaren werk voor de rekenkamer doen, niet het college maar de raad beslist over het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee artikel 81j, tweede lid, van de Gemeentewet op dit punt wordt verduidelijkt. Het is echter van belang dat gemeenten er in hun besluitvorming nu al rekening mee houden dat de raad ten aanzien van op de griffie werkzame ambtenaren beslist over het aangaan van de arbeidsovereenkomst.