Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de uitvoering na een besluit over een Tozo-aanvraag. De vragen zijn genummerd. Om die reden vindt u de nieuwste vragen onderaan het onderwerp. Mocht er een nummer ontbreken, dan is deze vraag inmiddels vervallen.

2. Wat zijn de gebruikte bronnen voor de gemeentelijke verdeelsleutel Tozo voor de verdeling van de bevoorschotting? 
De verdeling van de bevoorschotting is gebaseerd op het aantal zelfstandigen in gemeenten. De definitie van zelfstandigen is breed en betreft niet alleen zzp’ers. Deze maatstaf sluit goed aan op de doelgroep van de Tozo. Het uiteindelijke budget dat gemeenten ontvangen zal worden gebaseerd op het werkelijk verstrekte bedrag aan uitkeringen en bedrijfskapitaal. De uitvoeringskosten worden vergoed op basis van een vast bedrag per besluit op een aanvraag.

 

3. Eerder hebben wij meldingen van zelfstandigen die in het buitenland woonden of hun bedrijf hadden in het buitenland bewaard. Kunnen wij deze meldingen nu zien als aanvragen?

Het is belangrijk om deze zelfstandigen een aangepast aanvraagformulier toe te zenden met het verzoek dit formulier in te vullen en terug te sturen met de noodzakelijke bescheiden. Het aangepaste formulier is vanaf 8 mei 2020 hoogstwaarschijnlijk beschikbaar via uw leverancier. Het modelaanvraagformulier is tevens te vinden in de Toolkit Tozo voor gemeenten die zelf een formulier hebben gemaakt.

 

4. Zijn er modelbrieven beschikbaar die ik kan gebruiken?
Ja, in de Toolkit Tozo staat een aantal modelbrieven. De set bestaat onder andere uit een hersteltermijnbrief, een voorschotbeschikking voor de uitkering levensonderhoud en beschikkingen Tozo voor de uitkering levensonderhoud en de lening bedrijfskrediet. Er volgen nog modelbrieven en -beschikkingen gericht op de controle van de aanvraag achteraf en eventuele terugvordering.

 

5. Moeten gemeenten Tozo-aanvragers van sectoren die weer opengesteld zijn benaderen om te vragen of ze weer inkomsten genereren?
Bij de aanvraag stemt de ondernemer in met de inlichtingenplicht. Dit houdt in dat als zich wijzigingen voordoen in zijn situatie, inclusief het inkomen, de ondernemer dit zo spoedig mogelijk meldt. Tijdens de na-controle, waarover later meer informatie komt, blijkt of dit vertrouwen gerechtvaardigd was. Daarbij komt dat het niet gezegd is dat de netto-inkomsten van de ondernemers in de nabije toekomst dusdanig hoog zijn dat er geen recht meer is op een Tozo-uitkering. Er zitten beperkingen aan de openstelling en ondernemers moeten ook investeren in beschermende maatregelen. Voorlopig is het advies om de melding van de ondernemer af te wachten. Uiteraard kunnen gemeenten wel hiertoe oproepen via hun eigen communicatiekanalen.