Met de Resolutie Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd wordt een versteviging van de regionale samenwerking in de jeugdregio en het versterken van het opdrachtgeverschap beoogd. Hiertoe zijn 8 afspraken geformuleerd in de resolutie.  Eind 2021 loopt het implementatietraject van de NvO af. De VNG heeft de regio’s bevraagd op de verwachting op de 8 onderdelen in de NvO eind 2021. Hoe staat het ervoor in de regio?

Dat we het implementatietraject afronden betekent niet dat dat het goede werk in regio’s moet stoppen. Het is belangrijk dat de regio’s het fundament van de NvO goed leggen en doorontwikkelen, zodat de Hervormingsagenda daar op door kan bouwen.

Hoe staat het ervoor in het land op de NvO jeugd?

De NvO heeft veel opgeleverd. In bijna alle regio’s zijn gesprekken opgestart of vervolgd over opdrachtgeverschap, samenwerking en partnerschap. De meeste regio’s hebben de afgelopen tijd ook concrete stappen gemaakt in de NvO afspraken; er zijn regiovisies opgesteld, governance trajecten doorlopen en stappen gezet in steviger opdrachtgeverschap. Ook op het terugdringen van administratieve lasten zijn – veelal in inkooptrajecten- slagen gemaakt.

Praktijkverhalen

Middels een reeks artikelen met verhalen uit de praktijk hebben we de onderdelen van de NvO in beeld gebracht.

Doorontwikkelen

De verwachting is dat het grootste gedeelte van de regio’s zal voldoen aan de – minimale vereisten van - de 8 afspraken in de NvO voor het einde van 2021, dan wel een planning hebben voor de invoering van onderdelen van de NvO. Concreet verwachten we daarbij van de regio’s dat er een regiovisie is, dat er afspraken zijn over de samenwerking in de regio, het regionale aanspreekpunt gerealiseerd is en dat de bovenregionale vraagstukken in beeld zijn. 

Dat betekent niet dat het werk gedaan is. Onderdelen in de NvO vragen om een doorontwikkeling en roepen uitvoeringsvraagstukken op. Partnerschap met aanbieders, samenwerking tussen de gemeenten en opdrachtgeverschap zijn continue processen. Deze zijn in gang gezet door de NvO of hebben door de NvO een versnelling gekregen, maar zijn nog in ontwikkeling.

In een (klein) aantal regio’s zijn zorgen over de voortgang op de implementatie van de NvO, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende vaart wordt gemaakt met de visievorming of de regiovisie onvoldoende met aanbieders en cliënten wordt opgesteld.

Hervormingsagenda Jeugd bouwt voort op het fundament van de NvO

Als vervolg op de uitspraak van de commissie van Wijzen wordt door het rijk, de VNG en de andere partijen in de vijfhoek in de 2e helft van 2021 een gezamenlijke Hervormingsagenda Jeugd opgesteld. In deze Hervormingsagenda worden belangrijke vraagstukken in de ontwikkeling van het jeugdveld opgenomen. In het kader van de NvO zijn door de regio’s stappen gezet; er is een fundament gelegd of doorontwikkeld.

De meeste onderdelen van de NvO vragen om meer doorontwikkeling en invulling; de hoe-vraag staat daarbij vaak centraal. Met name de operationalisering van de regiovisie en de (regionale) sturing daarop en partnerschap met aanbieders hebben een vervolg nodig in de regio’s en de Hervormingsagenda Jeugd. In veel regiovisies is bijvoorbeeld de beweging van nul (nul uithuisplaatsingen) opgenomen. De invulling van deze beweging heeft meestal nog geen plek in de regiovisie en dient nog in partnerschap met aanbieders te worden ingevuld. Partnerschap met aanbieders is in veel regio’s een ontwikkelpunt. 

Het traject van de implementatie van de NvO ronden we vanuit de VNG eind 2021 af. Regio’s zijn en blijven volop aan de slag met de onderdelen in de NvO. De doorontwikkeling op de onderdelen van de NvO krijgt ook een vervolg in de Hervormingsagenda. Daarbij gaat het om zaken als:

  • Versterken van het partnerschap tussen gemeenten en aanbieders
  • Concretisering en uitvoering van de regiovisie naar opgaven en de (regionale) sturing daarop
  • Bovenregionale samenwerking voor de zorgvormen waarop afstemming tussen regio’s noodzakelijk is.

Contact

Voor ondersteuning op de implementatie en doorontwikkeling op de Norm voor Opdrachtgeverschap zijn de regio-adviseurs van het regioteam en de regio-ambassadeurs vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) beschikbaar:

Meer informatie

Bekijk de rapportage van de NvO en lees meer over de hervormingsagenda en de NvO in de praktijk.