Gemeenten hebben de taak om voor hun inwoners de zorg en ondersteuning mogelijk te maken die ze nodig hebben. De ambitie daarbij is kwalitatief goede zorg bieden die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. Zorg die bovendien betaalbaar is, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Om die ambitie waar te maken is een duurzame oplossing nodig. Samenwerking is daarbij cruciaal.

Met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) kunnen gemeenten in de regio samen met regionale partners vorm geven aan deze ambitie. De NvO is op 10 juni 2020 in een resolutie vastgesteld door gemeenten in VNG-verband, zowel voor jeugd als voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Gemeenten erkennen hiermee dat op onderdelen regionale en bovenregionale samenwerking essentieel is voor:

  • de beschikbaarheid van de benodigde zorgfuncties,
  • een zorgvuldige transformatie van het zorglandschap en
  • verminderde bureaucratie

Met de NvO maken gemeenten afspraken binnen de jeugdregio en leggen deze samenwerking duurzaam vast. De afspraken in het kader van de NvO geven daarmee op langere termijn richting aan wat je als jeugdhulpregio samen doet en hoe dit lokaal en bovenregionaal is verbonden. Daarmee is de NvO meteen een aanleiding om verschillende onderdelen van samenwerking en goed opdrachtgeverschap tegen het licht te houden en de dialoog aan te gaan: waar kun je als regio nog op verbeteren?
Dit is niet een eenmalige actie die stopt als een jeugdregio aan de norm voldoet. De ambitie is om samen met het jeugdveld een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezin te borgen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst, elke dag opnieuw.

Hoe werkt de NvO

Met de NvO spreken gemeenten collectief af waaraan de samenwerking binnen regio’s en tussen regio’s minimaal moet voldoen en wanneer er sprake is van kwalitatief goede samenwerking. De NvO geeft duidelijkheid over wat er in ieder geval regionaal en bovenregionaal tussen regio’s afgesproken wordt. Welke afspraken worden gemaakt en hoe er invulling aan de samenwerking gegeven wordt, kan per regio verschillen - mede vanwege de keuzes, de historie en de omvang van de regio’s -  en krijgt zijn weerslag in een regiovisie. 

Ondersteuning NvO

De VNG ondersteunt jeugdregio's samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) (link) en het Regioteam (link) op de implementatie van de NVO Jeugd. Er is een routekaart beschikbaar, er vinden ZOOMinn's plaats op onderdelen van de NvO en er is een pool van bestuurlijke ambassadeurs beschikbaar. In een (besloten) groep op het forum kunnen regio's informatie met elkaar delen.

Routekaart NvO / Handreiking inhoud regiovisie

Er is een routekaart NvO die gemeenten in 8 stappen meeneemt in wat de NvO is en aan welke kaders minimaal moet worden voldaan. Ook is er een handreiking beschikbaar voor de inhoud van de regiovisie.

Bestuurlijke Ambassadeurs

Voor regio’s die hier behoefte aan hebben, zijn er nu 4 bestuurlijke ambassadeurs beschikbaar die kunnen helpen bij vraagstukken rondom de NvO. Het gaat om oud-wethouders Corrie Noom, Eric van der Burg, Bert Otten en Ed Wallinga. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Reinier Lagerwerf: reinier.lagerwerf@vng.nl

Forum

Alle jeugdregio's zijn bezig met de implementatie van de NvO. Om elkaar nog beter te kunnen vinden, makkelijker een vraag te kunnen stellen buiten je eigen regio/provincie/netwerk en snel (en informeel) voorbeelden met elkaar te kunnen delen openen we een besloten groep voor de NvO Jeugd op het forum van de VNG. Berichten in deze groep zijn alleen zichtbaar en toegankelijk voor de leden. Iedereen die bezig is met de implementatie van de NvO kan lid worden van de groep. 

Meld u hiervoor aan bij Reinier Lagerwerf: reinier.lagerwerf@vng.nl

Vragen over de NvO of behoefte aan ondersteuning?

Neem contact op met Reinier Lagerwerf: reinier.lagerwerf@vng.nl