De VNG overlegt namens en met gemeenten over de consequenties van de anderhalvemetersamenleving voor de sector gemeenten en de mogelijke scenario's voor het veilig werken van publieksdienstverlening, in gemeentelijke kantoren, werkplaatsen en andere locaties. Hiervoor hebben we handreikingen ontwikkeld. Gemeenten worden opgeroepen om hun input over en ervaringen met een veilige werkomgeving te delen op het VNG Werkgeversforum of via veiligdoorstarten@vng.nl.

Handreikingen en protocollen

De Handreiking veilige werkomgeving heeft als doel om bestuurders en leidinggevenden een perspectief te bieden en kan mogelijk een aanzet zijn om lokaal een protocol te ontwikkelen met aandacht voor (ingehuurde) medewerkers en bezoekers. De vierde versie van de handreiking is uitgebreid met: regels en aanbevelingen rondom thuiswerken, de rol van de ondernemingsraad en aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting. Ook is de handreiking geactualiseerd aan de hand van de versoepelingen per 1 juli 2020.  

Verder is als bijlage een corona-RI&E-module toegevoegd. Deze module is een aanvulling op het reguliere RI&E-instrument van de gemeentelijke overheidssector. Versie 1 van deze vragenlijst is afgelopen zomer getest bij 5 gemeenten. Dit heeft geresulteerd in versie 2 d.d. 15 september 2020. De wijzigingen ten opzichte van versie 1 zijn geel gearceerd.


Coronaproof verkiezingen organiseren

Over het 'coronaproof' organiseren van verkiezingen is de VNG in gesprek met het ministerie van BZK. Een belangrijk onderwerp daarbij zijn de kosten die gemoeid zijn met het organiseren van verkiezingen die voldoen aan de COVID-19-maatregelen.

Overwegingen zijn onder meer:

  • Het vinden van voldoende geschikte locaties of eventueel gebruik maken van alternatieven, zoals mobiele stemlocaties of tenten.
  • Het stembureau zodanig inrichten dat de 1,5 meter maatregel in acht genomen kan worden.
  • Het beschermen van de stembureauleden.
  • Het beschermen van de kiezers.
  • Het monitoren van drukte bij stembureaus, bijvoorbeeld met behulp van een app.
  • De toegankelijkheid van stemlokalen
  • De extra kosten die hiermee gemoeid zijn.

In juni heeft het ministerie van BZK een vragenlijst uitgezet onder een aantal gemeenten om te weten te komen waar gemeenten zoal tegen aan zullen lopen bij het organiseren van verkiezingen die voldoen aan de COVID-19-maatregelen. Mede op basis van deze inbreng beziet het ministerie welke maatregelen nodig zullen zijn en wint daarover advies in bij het RIVM. Voor sommige maatregelen zal een wetswijziging noodzakelijk zijn. Er is hierbij ook aandacht voor de inzet van bijvoorbeeld mobiele stemlocaties.

Daarnaast wordt als alternatief scenario het zogenaamde briefstemmen bekeken. De mogelijke uitwerking van het briefstemscenario zal met een aantal gemeenten worden besproken.

De minister van BZK heeft toegezegd de Tweede Kamer vóór 1 september te berichten hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd met inachtneming van COVID-19.

Via zijn nieuwsbrieven, die aan alle gemeenten worden verstuurd, houdt het ministerie van BZK gemeenten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Zie nieuwsbrief 3 over verkiezingen en COVID-19-maatregelen.

De NVVB heeft in juni een platform voor gemeenten gelanceerd waar gemeenten voorbeelden kunnen delen en vragen kunnen stellen en waar informatie beschikbaar wordt gesteld. Op dit platform is een apart gedeelte voor verkiezingen ingericht.

Zie ook:

Internationale voorbeelden en aanbevelingen 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Zie ook