De VNG is bezig met het opzetten van een taskforce die zich gaat richten op een duurzaam herstel van de regionale economie. De doelstellingen zijn:

 • Versterken en transformeren regionale economie en arbeidsmarkt.
 • Aanpak maatschappelijke opgaven: klimaat, energie, digitalisering, circulair.
 • Investeren in gebiedsontwikkeling: duurzame woonwijken, aantrekkelijke centra en werkgebieden.
 • Investeren in mensen: regionale arbeidsmarkt en human capital agenda.

  Het programma zet in op:

  • Breed MKB
  • Binnensteden en dorpskernen
  • Human-capital agenda

  Breed MKB

  Het MKB vormt de basis van onze economie. Binnen regionale (MKB-)ecosystemen is de economische waarde groter dan de som der delen naarmate de synergie toeneemt tussen human capital, kennisinfrastructuur, ondernemerschap, fysieke (en digitale) infrastructuur en leefklimaat (PBL-studie Regio’s als motoren van economische groei uit 2017). In het MKB zijn vernieuwingen noodzakelijk om de economie goed draaiende te houden, o.a digitalisering. De maatschappelijke opgaven in klimaat, energie, digitalisering, circulair bieden nieuwe kansen voor het MKB. Kijk voor meer informatie op:

  Binnensteden/dorpskernen

  Binnensteden en dorpskernen zijn essentieel voor een goed vestigingsmilieu. We zien dat breed. In grote steden gaat het behalve om winkels om ontmoeten, inspireren en creativiteit. In iedere plaats gaat het om een hart, een huiskamer en een visitekaartje. Een aantrekkelijk centrum is nodig voor voorzieningenniveau, aantrekkelijkheid leefomgeving en vestigingsklimaat.

  De retailsector had het al moeilijk. Door de crisis krijgt de hele bezoekerseconomie (horeca, cultuur, evenementen, toerisme) zware klappen. In de crisisperiode plegen we extra inzet vanwege de impact van de crisis op ondernemers in de centrale gebieden (toename faillissementen en leegstand, gevolgen voor de werkgelegenheid en ruimtelijke structuur). In zowel dorpscentra als stadscentra is transformatie noodzakelijk en biedt kansen. En zo voorkomen we structurele leegstand en ondermijning. We sluiten hierbij aan bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Kijk voor meer informatie op:

  Human Capital Agenda

  Met de coroncrisis verandert de economie ingrijpend, en daarmee ook de arbeidsmarkt. In sommige beroepsgroepen ontstaan overschotten, in andere beroepsgroepen ontstaan tekorten. Maar ook bestaande banen veranderen. Dit vraagt om een betere samenwerking en afstemming tussen het onderwijs, bedrijfsleven en overheden (triple helix), zowel nu in de crisisaanpak, als structureel.

  Werknemers moeten zich kunnen blijven ontwikkelen om in te spelen op veranderingen in de economie. COVID-19 betekent een enorme versnelling in de noodzaak tot digitalisering. Belangrijk waren al de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Het ontwikkelen van talent, vaardigheden zijn noodzakelijk om duurzaam inzetbaar te blijven in de eigen beroepsgroep, maar het wordt ook steeds belangrijker de mobiliteit tussen economische sectoren te vergemakkelijken. Scholing/Leven Lang Ontwikkelen inzetten over de volle breedte. Aandacht voor kwetsbare groepen (o.a. jongeren, arbeidsmigranten en ZZP’ers) die door de crisis hard worden getroffen. En voor arbeidskrachten uit het buitenland, zowel in de hogere als de lagere segmenten van de arbeidsmarkt.