VNG Magazine nummer 18, 20 november 2020

Tekst: VNG
 

Vooraankondiging: ALV op 12 februari 2021

Op vrijdagochtend 12 februari vindt (online) de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats. Noteert u de datum alvast in uw agenda.
Op de agenda staan onder andere de voorbereiding op landelijke verkiezingen en kabinetsformatie, en de uitkomst van de onderzoeken naar kosten van de jeugdzorg en de Wmo. In de week van 30 november ontvangt u ter informatie alvast enkele conceptvergaderstukken. De definitieve agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 15 januari verzonden.
 

Inzet kabinetsformatie

De inzet voor de kabinetsformatie is eerder vastgesteld in het VNG-bestuur. Die bestaat uit vier sporen waarbij de sporen 1 en 2 randvoorwaardelijk zijn voor de sporen 3 en 4.
Spoor 1: structurele financiële middelen voor gemeenten.
Spoor 2: een wet op het decentraal bestuur ter verbetering van de interbestuurlijke verhoudingen (zie ook pagina 40).
Spoor 3: een aanbod aan het Rijk voor de bijdrage van gemeenten in samenwerking met de overige decentrale overheden op de thema’s wonen, klimaat, regionale economie en digitalisering.
Spoor 4: focus op de uitvoering waarbij kwetsbare inwoners centraal staan.

Op de VNG Bestuurdersdag (zie kader) gaan we graag met u in gesprek over de invulling van deze vier sporen.
 

Terugblik vergadering commissie EKEM

De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak op 29 oktober het rapport van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen, het artikel 2-onderzoek en de effecten van de coronacrisis op de economie.

Het artikel 2-onderzoek
In 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) randvoorwaarden gesteld aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Eén van deze randvoorwaarden is dat gemeenten tegemoet worden gekomen in de financiële uitvoeringslasten. In het Klimaatakkoord is vervolgens vastgelegd dat in 2020 een onderzoek naar de uitvoeringslasten plaatsvindt. Dit onderzoek heeft betrekking op de lasten voor de periode 2022-2030 van alle drie de decentrale overheden.

Het onderzoek staat ook bekend als een ‘artikel 2-onderzoek’, naar de wettelijke grondslag in artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet. De tussentijdse bevindingen zijn inmiddels bekend, deze liggen ter bespreking voor.

Economie
Sinds mei wordt de commissie meegenomen in de effecten van de coronacrisis op de economie. Er wordt gewerkt aan een meerjarig ondersteuningsprogramma langs twee sporen: dienstverlening en belangenbehartiging.

Presentatie rapport studiegroep IFV
Op 10 september kwam het eindrapport Als één overheid. Slagvaardig de toekomst tegemoet! van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen uit. Het is een rapport met verbetersuggesties voor de woningbouwopgave, de ggz, de energietransitie én 14 aanbevelingen voor een overheid met meer gezamenlijke uitvoeringskracht. In de commissievergadering van mei is gesproken over het tussenrapport, de afspraak is toen gemaakt om zodra het eindrapport beschikbaar is hier verder over door te praten. De commissie werd door Staf Depla bijgepraat over het eindrapport en de aanbevelingen.

Programma VNG Bestuurdersdag

Op vrijdag 27 november vindt van 13.00 tot 15.40 uur de online VNG Bestuurdersdag plaats. In een kort plenair deel spreken onze voorzitter Jan van Zanen en rijksbouwmeester Floris Alkemade. Vervolgens is er in twee ronden van tien deelsessies op actuele thema’s ruimte voor inhoudelijke verdieping. De inzet voor de kabinetsformatie staat centraal op de digitale VNG Bestuurdersdag.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl