VNG Magazine nummer 2, 3 februari 2023

Tekst: VNG

Bekendmaking leden Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie

Op 16 november heeft de VNG de vacatures opengesteld voor het lidmaatschap van de Tijdelijke commissie Asiel en Migratie (TCAM). Vorige week heeft het VNG-bestuur op voordracht van de Voordrachtscommissie in totaal negentien leden benoemd. Eerder heeft het bestuur al bestuurslid Rutger Groot Wassink, wethouder van Amsterdam, aangewezen als voorzitter van de TCAM.

Geen formele VNG-commissie
De Tijdelijke Commissie is geen formele VNG-commissie, maar is door het VNG-bestuur ingesteld. Het bestuur heeft aangegeven zoveel mogelijk de procedure en uitgangspunten voor de formele werving, werkwijze en organisatie van VNG-commissies te willen volgen.

Standing invitations
Net als de reguliere VNG-commissies bestaat de TCAM uit 20 personen en werkt met ‘standing invitations’ om verbindingen te leggen tussen de TCAM en andere bij het thema asiel en migratie betrokken VNG-commissies.
Op donderdag 26 januari is een ledenbrief verstuurd met meer informatie.
 

VNG-standpunt EU-natuurherstelwet

In Brussel wordt momenteel onderhandeld over de natuurherstelwet. In december 2022 heeft de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) een standpunt over deze Europese wet vastgesteld. Dit standpunt vormt de basis voor de inzet van de VNG bij het rijk en in Europa.

Verplichte kwantitatieve natuurhersteldoelen

De EU-natuurherstelwet valt onder de Europese Green Deal en bevat verplichte kwantitatieve natuurhersteldoelen voor lidstaten op het gebied van stedelijke ecosystemen en Natura 2000-gebieden en daarbuiten. De verplichtingen zijn van invloed op de inrichting van de openbare ruimte van gemeenten en bemoeilijken onder andere de nationale bouw- en energie­opgaven.

Inspanningsverplichting in plaats van resultaatsverplichting
De VNG steunt de ambitie van de nieuwe EU-wet. De VNG is alleen geen voorstander van de procentuele Europese normen omtrent stedelijke groene ruimte en stedelijke boomkroonbedekking. We pleiten voor een inspanningsverplichting in plaats van resultaatsverplichting.
Daarnaast pleit de VNG voor het nadrukkelijker opnemen van niet alleen de hoeveelheid groen, maar ook de kwaliteit van het groen.

Verslechteringsverbod buiten Natura 2000-gebieden
In artikel 4 van de EU-wet stelt de Europese Commissie dat gebieden buiten het Natura 2000-netwerk niet mogen verslechteren, tenzij aan één van de drie uitzonderingsgronden wordt voldaan. In de praktijk kan dit betekenen dat veel meer projecten dan nu vergunningsplichtig worden. Dit kan ingezette transities in de weg staan. Ook hier ziet de VNG daarom liever een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatsverplichting.
 

Uitvoerbaarheid beleid kern van actieagenda Sterk Bestuur

De minister van BZK stuurde vrijdag 20 januari de actieagenda Sterk Bestuur naar de Tweede Kamer. De agenda bevat onder meer de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden en de geactualiseerde Code Interbestuurlijke Verhoudingen.
De VNG heeft een eerste reactie gegeven op de plannen (lees ook het interview met voorzitter Liesbeth Spies van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid). De VNG is positief over de aandacht voor de essentiële onderwerpen uitvoerbaarheid van beleid en interbestuurlijke verhoudingen.
Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat goede interbestuurlijke verhoudingen onlosmakelijk verbonden zijn met goede financiële verhoudingen. Het succes van de actieagenda staat of valt met een succesvolle afronding van het traject om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten na 2026. Hier heeft het kabinet nog geen duidelijkheid over verschaft.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging