De Hervormingsagenda vormt een aanzienlijke stap vormt bij het verbeteren van de (organisatie van de) jeugdzorg. Toch signaleerden de leden van de VNG in de ALV van 14 juni 2023 ook de noodzaak voor verdere uitwerking en het creëren van handelingsperspectief voor de verschillende partijen. In moties riepen zij op tot het opstellen van een implementatieplan waarin duidelijk moest worden vastgelegd welke partij wanneer wat zou moeten doen. Ook riepen de leden op tot het doen van een uitvoerbaarheidstoets op dit implementatieplan en het uitvoeren van een startfoto. Gedurende het 3e kwartaal van 2023 is door de betrokken partijen in de Vijfhoek hard gewerkt aan dit implementatieplan. Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 16 november is het Implementatieplan voor de Hervormingsagenda jeugd vastgesteld. 

Er zijn praktische afspraken gemaakt om aan de slag te gaan tussen 2023 en 2028. Het plan geeft onder andere inzicht in de stappen die gemeenten en regio’s moeten zetten bij de uitvoering van de verschillende maatregelen uit de Hervormingsagenda. Het rijk, gemeenten, aanbieders, professionals en cliëntorganisaties werken langs de lijnen van het implementatieplan samen verder aan de passende zorg voor jeugdigen die dat nodig hebben en hun gezin binnen een financieel houdbaar stelsel.

Het plan biedt gemeenten en andere partners de handvatten om met de Hervormingsagenda aan de slag te gaan. Het is een dynamisch document dat wordt uitgebreid en aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten vanuit de uitvoering.

Uitvoerbaarheidstoets, startfoto en -conferenties

De komende periode neemt de VNG 3 belangrijke vervolgstappen:

  1. We doen een uitvoerbaarheidstoets op het implementatieplan
  2. We maken een ‘startfoto’ per regio (2). De uitvoerbaarheidstoets wordt eind 2023 gestart door VNG Realisatie. De uitkomsten zijn in Q1 2024 te verwachten. In dezelfde periode wordt met de startfoto per regio in beeld gebracht hoe de afspraken uit de Hervormingsagenda in de verschillende regio’s zijn uit te voeren. 
  3. In het 2e kwartaal van 2024 organiseren we ten slotte enkele startconferenties om inzichten en best practices te delen.