Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Op deze pagina vindt u informatie om u op weg te helpen met de implementatie van de Wkb.

Minimale acties Omgevingswet

Dit overzicht van minimale acties Omgevingswet laat zien wat gemeenten minimaal moeten regelen voor 1 januari 2022 om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Wegwijzers bij minimale acties

Impact van de Wkb op gemeenten

VNG Realisatie heeft de impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gemeenten onderzocht. De impactanalyse helpt gemeenten zich optimaal voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Wkb.

Roadmap invoering Omgevingswet en Wkb

Nu de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen op 1 januari 2022 in werking treedt, is het zaak een goede planning voor de implementatie op te stellen. Route 22, de roadmap naar de invoering van de Omgevingswet en de Wkb, kan u hierbij helpen. Er is een gemeentelijke - en een interbestuurlijke route 22 beschikbaar:

Overzicht veranderende taken Wkb

Welke taken blijven of blijven gelijk? Welke taken vervallen en welke taken komen erbij door de Wkb?

Discussieleidraad leges en stelselwijziging Omgevingswet

De stelselwijziging Omgevingswet zal samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw ingrijpende gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes bij gemeenten en hun uitvoeringsdiensten. Daarom is er niet een standaardoplossing of handleiding te ontwikkelen. Met dit document vragen we aandacht voor het onderwerp en het belang voor gemeenten om hier − op basis van de eigen keuzes − over na te gaan denken.

Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?

De Wet kwaliteitsborging borging voor het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Welke bouwwerken hieronder vallen is vastgelegd in het (concept) Besluit kwaliteitsborging.

Stroomschema Wkb

Het schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. 

Analyse risico’s voor gemeenten/omgevingsdiensten

Berenschot heeft in opdracht van de Omgevingsdienst NL in 2020 een analyse gemaakt van de risico’s voor gemeenten en omgevingsdiensten. Aan het rapport is in 2021 een addendum toegevoegd.