Minister Koolmees heeft op 17 maart aangekondigd dat er een noodregeling voor zelfstandige ondernemers komt. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Daarvoor wordt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Deze zal op zo kort mogelijke termijn van kracht worden. Dat kan echter niet per ommegaande omdat –bijvoorbeeld- nog een advies van de Raad van State nodig is. Daarop vooruitlopend kunnen gemeenten beginnen met de uitvoering hiervan. Daarover wordt u hieronder geïnformeerd.

Het modelaanvraagformulier is bedoeld als voorbeeld/checklist voor gemeenten voor de Tozo. Het modelformulier is afgestemd met het ministerie van SZW en is gebaseerd op de brief aan de Tweede Kamer van 27 maart jl. en de inhoud van de regeling zoals die op dit moment bekend is.

De inzet is dat aanvragen Tozo zoveel mogelijk digitaal worden ingediend en afgehandeld. Hoe dat gaat hangt af van de keuze die de gemeente maakt voor wat betreft de digitale inrichting. Hier zijn verschillende sporen voor, zie hieronder. Ook gaan we in op de veelgestelde vraag van gemeenten hoe zij moeten handelen bij aanvragen van ondernemers zolang de AMvB Tozo nog niet van kracht is en er dus geen wettelijke grondslag is op basis waarvan gemeenten kunnen toekennen.

Digitale afhandeling

Dit is afhankelijk van de situatie van uw gemeente:

 • U heeft inmiddels zelf een (digitaal) aanvraagformulier gebouwd.
  Wij vragen u dit aanvraagformulier te checken aan de hand van het modelaanvraagformulier.
 • Uw softwareleverancier heeft voor u een aanvraagformulier gebouwd.
  De VNG heeft de specificaties van het modelformulier gedeeld met de bij ons bekende softwareleveranciers voor digitale formulieren.
 • U heeft (nog) geen (digitaal) aanvraagformulier
  Het modelformulier dient als voorbeeld als u aanvragen per post of per mail wil innemen.
  Het heeft echter de voorkeur, ook in verband met een efficiënt werkproces, de aanvragen digitaal binnen te laten komen Softwareleveranciers van digitale formulieren, hebben van de VNG de specificaties van het modelformulier ontvangen. Daarnaast heeft de VNG contact met de leverancier van uw back-end-systeem die u zal aanbieden om tijdelijk gebruik te maken van een door hen ontwikkeld Tozo-aanvraagproduct. Het is aan de gemeente zelf om te bepalen of daar gebruik van wordt gemaakt.
 • Totdat een aanvraagformulier voor uw gemeente beschikbaar is, is het advies:
  • Verzamel en bewaar contactgegevens aanvrager. Hiervoor kan een contactformulier op de website van de gemeente worden geplaatst. In ieder geval worden BSN en e-mailadres gevraagd.
  • Is direct duidelijk dat de melder niet tot de doelgroep Tozo behoort dan kunt u dit via de e-mail aan de aanvrager melden. Uiteraard onder vermelding dat het de ondernemer vrij staat toch een aanvraag in te dienen.
  • Zodra het digitaal aanvraagformulier beschikbaar is, stuurt u alle ondernemers die zich gemeld hebben via de mail een link naar het digitale aanvraagformulier c.q. een digitaal (printbaar) aanvraagformulier. Het formulier kan via verschillende kanalen worden ontvangen, per post of digitaal.

Meer informatie