Vrijdag 25 september 2020 van 15.00 tot 17.00 uur, digitale vergadering gepresenteerd vanuit de Willemshof in Den Haag.

Stemmen tijdens de ALV

Vragen over wie er namens uw gemeente stemt, kunt u stellen aan uw gemeentesecretaris.

Alle gemeentesecretarissen hebben een mail via de VNG ontvangen met het verzoek om door te geven wie namens de gemeente de stemmen uitbrengt. Op donderdagmiddag 24 september ontvangen alle stemgerechtigden van wie wij de gegevens hebben doorgekregen een mail met hun gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze tijdens de ALV kunnen stemmen.

De gemeentesecretarissen die geen stemgerechtigde hebben doorgegeven, ontvangen op hun eigen mailadres de mail met gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de gemeente kan stemmen tijdens de ALV.

Agenda ALV 25 september 2020

 1. Opening
 2. Benoeming van de notulencommissie ALV 25 september 2020
 3. Vaststelling notulen Buitengewone ALV 29 november 2019 (pdf)
 4. Mededelingen (pdf)
  Vooruitblik Buitengewone ALV 27 november a.s. met aankondiging dat de Kadernota 2021 wordt meegenomen in de VNG Agenda 2021
 5. Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging i.v.m. uitgestelde ALV (mei - juni 2020) (pdf)
  Aangenomen voorstellen in de ledenraadpleging (met percentages meerderheden):
  • Invulling van vacatures in VNG bestuur en commissies: 100%
  • Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur: 100%
  • Contributievoorstel VNG 2021: 62%
  • GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteiten handhaving & naleving (bijlage: Kadernota GGU): 100%
  • Resolutie “normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten”: 99%
  • Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” als follow-up eerdere resolutie): 99%
 6. Uitvoering moties eerdere ALV-en (pdf)
  Gelet op het grote aantal aangehouden moties en nieuwe moties, is de verantwoording geclusterd op een aantal samenhangende inhoudelijke thema’s. NB. In onze ledenbrief ‘Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020’ hebben wij u geïnformeerd over een aanpassing van het voorstel over de verantwoording van de uitvoering van moties uit eerdere ALV-en. Bekijk de aanpassing van het voorstel uitvoering moties eerdere ALV-en.
 7. Actualisering en verduidelijking VNG Statuten
  De VNG Statuten zijn in de loop der tijd veelvuldig gewijzigd en de terminologie is op een aantal plaatsen verouderd of achterhaald. Met deze wijziging worden onduidelijkheden weggenomen en enkele nieuwe inhoudelijke bepalingen opgenomen.
 8. Rondvraag/WVTTK/moties

Binnengekomen moties

Nagekomen motie(s

Meer informatie