'Elke gemeente moet in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben.' Deze afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) staat ook in het programma Samen tegen Mensenhandel.

De VNG en CoMensha werken intensief samen in het Project aanpak mensenhandel. We sluiten aan op behoeften van gemeenten, en helpen bij het ontwikkelen van beleid, het realiseren van zorgcoördinatie en het inrichten van ketenafspraken. Ook brengen we partners met elkaar in contact, en scheppen mogelijkheden voor het delen van ervaringen en best practices. Heeft u vragen, behoeftes, suggesties en/of opmerkingen? We horen het graag! U kunt terecht bij: 

Enquête aanpak mensenhandel

De gemeenten ontvingen in april 2019 de enquête ‘Aanpak mensenhandel'. Het betreft een 0-meting waarmee de VNG en CoMensha (het landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) inzichtelijk gaan maken waar gemeenten nu staan bij het vormgeven van hun (regionale) aanpak van mensenhandel. De resultaten bieden gemeenten duidelijke aanknopingspunten bij het vormgeven van hun aanpak en de mogelijkheid om via best practices van elkaar te leren.

Ons standpunt

Een goede aanpak van mensenhandel vraagt op de eerste plaats dat het Rijk daarin meerjarig en met prioriteit investeert. Kennisontwikkeling (o.a. door meer onderzoek naar aard en omvang en met ruimte om te leren en verbeteren) staat daarbij voorop, evenals het verschaffen van helderheid over informatiedeling. Willen gemeenten verder stappen kunnen zetten, dan is die ondersteuning noodzakelijk. Alleen met een sterke verbinding tussen zorg en veiligheid en een langdurige en uitgebreide facilitering kunnen gemeenten aan invulling geven aan hun opgaven.

De rol van gemeenten

Gemeenten hebben de taak om algemene en maatwerkvoorzieningen in te richten en ondersteuning en opvang te regelen voor enkele specifieke groepen, waaronder de slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast zijn gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner bij de aanpak van mensenhandel.

CoMensha: mensenhandel in beeld

Het landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage. CoMensha coördineert daarnaast de eerste opvang, hulpverlening en zorg, adviseert, signaleert en agendeert knelpunten, en geeft trainingen en voorlichting aan professionals.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Mensenhandel

400 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 22 september 2020 om 13:06

Webinar

Bekijk hiernaast het webinar Gemeentelijke aanpak van mensenhandel.

Publicaties & Brieven