Lokale media zijn een onmisbaar onderdeel van de checks-and-balances in een gezond democratisch staatsbestel en een belangrijke bindende factor in de lokale gemeenschappen. Gemeenten krijgen van het rijk budget voor de ondersteuning van de publieke lokale omroep. De onafhankelijkheid, kwaliteit en diversiteit zijn wettelijk beschermd in de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media ziet er als zelfstandig bestuursorgaan op toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Bekostiging van de lokale publieke omroep: ons standpunt

Gemeenten hebben volgens de Mediawet een instandhoudingsplicht voor de lokale publieke omroep, dat wil zeggen dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de bekostiging van de lokale omroep. Staatssecretaris Uslu is van plan om lokale omroepen voortaan alleen nog vanuit de rijksoverheid te financieren. De VNG is het niet eens met deze keuze.

Expertiseteam Lokale Journalistiek

Voor het functioneren van de lokale democratie (informatie- en waakhondfunctie) is vitale journalistiek onontbeerlijk. Dat gaf de VNG aanleiding om een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek in het leven te roepen. In 2020 bracht het team een handreiking uit met aanbevelingen voor een duurzaam lokaal en regionaal mediabestel voor de 21e eeuw, vanuit het perspectief van een sterke lokale democratie.

Publicaties & Brieven