Er is geen perspectief op een ruimer budget voor lokale, regionale en streekomroepen. De VNG vindt dat bijzonder teleurstellend. Dit en andere aandachtspunten geven we mee aan de Kamer voor het debat met minister Slob op 11 septemter over Lokale, regionale en streekomroepen.
Minister Slob stelt van 2019-2021 € 15 miljoen beschikbaar voor regionale en lokale omroepen. Het gaat om samenwerkingsactiviteiten, terwijl een deel van het bedrag kan worden aangewend voor pilots rond streekomroepen.
De Tweede Kamer debatteert 16 mei met minister Slob over de streekomroepen. De VNG vraagt opnieuw aandacht voor financiële problemen van enkele streekomroepen die als voorbeeld-pilots dienen.
Aldus Jan van Zanen. Het moet immers gaan om geluid en tegengeluid. Tegelijk constateert van Zanen dat er in veel gevallen een schaalvergroting plaatsvindt, met name bij de regionale dagbladen. Zoeken naar pluriformiteit nieuwe stijl in het media-aanbod is voor hem daarom op dit moment het uitgangspunt.
De lokale journalistiek verschraalt. Kranten verdwijnen en omroepen hebben het moeilijk. Een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek gaat op zoek naar een antwoord op de sterk veranderende situatie binnen het medialandschap.
Minister Slob van OCW en Ollongren van BZK hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur gevraagd om in september met een advies te komen over de organisatie en financiering van de lokale omroepen.
Op 3 december behandelt de Tweede Kamer het onderdeel Media, waaronder de lokale publieke omroepen, van de OCW-begroting. Inbreng VNG: stel voor de begrotingsjaren 2019 en 2020 elk € 6 miljoen beschikbaar om lopende pilots met vijftien streekomroepen in stand te houden.
In een 24-uurssessie nam de VNG-commissie OCS de tijd om enkele actuele onderwerpen uit te diepen. Op 7 september bediscussieerden de commissieleden de positie van het onderwijs in het lokale sociaal domein én de ontwikkelingen van lokale publieke media.
Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel meer geld geeft. Dat staat in de petitie die 260 lokale publieke omroeporganisaties aan de Tweede Kamer hebben overhandigd. Een extra investering van € 30 miljoen euro extra is nodig om aan de wettelijke taak te voldoen.
Om de democratie te versterken is het noodzakelijk om, ook lokaal, de media beter te benutten. Uit onderzoeken blijkt dat met name raadsleden in dit opzicht niet goed scoren. Daarom hebben de bewindslieden van BZK en OCW samen met de VNG de handreiking ‘Lokale media en informatievoorziening’ gemaakt.