Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2019

In de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn de wettelijke kaders opgenomen voor verstrekking van het pgb. De uitgangspunten zijn in deze wetten verankerd, met mogelijkheden voor gemeenten om eigen keuzes te maken. De uitgangspunten zijn grotendeels gelijk voor Wmo 2015 en Jeugdwet. 

Deze handreiking geeft inzicht in de wettelijke kaders en in de beleidsruimte die gemeenten hebben bij de vormgeving van hun pgb-beleid. Daarnaast geeft de handreiking handvatten bij de toepassing van het pgb-beleid in de uitvoeringspraktijk. Tot slot bevat de handreiking links naar plannen, ideeën en tips van gemeenten.

 

Deze geactualiseerde handreiking is gebaseerd op: 

  • de handreiking uit 2014 (de laatste editie hiervan verscheen begin 2015)
  • de uitkomsteen van het ondersteuningsprogramma Pgb (regiobijeenkomsten en werkateliers uitgevoerd door VNG Academie en Per Saldo en de daar door gemeenten meest gestelde vragen) 
  • bestaande handreikingen van de VNG, de website van VNG KCHN en plannen en brochures van Per Saldo
  • beleidsregels, verordeningen en voorlichtingsmateriaal van diverse gemeenten

De handreiking beperkt zich tot de specifieke onderdelen in de Jeugdwet en Wmo 2015 die betrekking hebben op het pgb. Onderdelen die voor zowel zorg in natura (ZIN) als voor het pgb gelden, zijn niet in deze handreiking opgenomen.