Ontwikkeling van inwoners wetsoverstijgend centraal stellen. Ongeacht indicatie (Wsw, Wmo, Pwet). Zorgaanbieders, ondernemers, scholen en gemeente slaan handen in één. De inwoner op de best passende plek, de gemeente regelt de rest. 

 

Jaartal

2022

Gemeente

Geleverd resultaat: van dagbesteding naar beschut werk naar regulier werk en terug, simpel switchen in de keten. Een fysieke werkplek met daaromheen een netwerkstructuur. De fysieke werkplek faciliteert de veilige thuishaven om terug te vallen, het netwerk bevordert de ontwikkeling waar mogelijk.  

Verwachting doelgroepen: alle inwoners die de arbeidsmarkt willen en / of kunnen betreden, we starten bij de droom van de inwoner en werken daar samen met inzet van alle partners naar toe.  Rendement en bereik: een inclusievere samenleving waarin alle inwoners van Zutphen naar vermogen participeren. Ook als de weg daar naar toe nog lang is, ook als de financiering door overheid, onderwijs of ondernemer complex is.  
Acceptatie en inbedding: vanaf 2020 zijn verkennende gesprekken met alle betrokken partijen gevoerd. Op 23 december 2021 wordt het convenant en de intentieverklaring door zorgaanbieders (GGZ, IJsselzorg, Trajectum), ondernemers (Matz social, Werkmakers), scholen (praktijkonderwijs en ROC) en gemeente getekend.  
Teamresultaten: vooraf is verkend of iedere organisatie casussen heeft om in 2022 direct mee aan de slag te gaan. We hebben wekelijks overleg: in de ene week casusoverleg in de andere week bespreken we het verder vormgeven van het netwerk. De gemeente richt geen organisatie op maar brengt elk expertise in om ontwikkeling van inwoner mogelijk te maken.  
Rationele waardering en maatschappelijke baten: uit diverse onderzoeken waaronder de ‘Waarde van werk in Nederland’ WRR (2020), ‘Brede baten van Werk SCP (2020),

Ondersteuning én dienstverlening aan langdurig bijstandsgerechtigden’ Berenschot (2021) blijkt dat werken bijdraagt aan het vergoten van welzijn van inwoners: minder schulden, minder zorgkosten. Tegelijkertijd blijkt uit onder meer de ‘Evaluatie Participatiewet’ SCP (2019) dat er nog veel mensen langs de kant staan. Daar gaan ze in Zutphen wat aan doen.  
Publieke waardering en inclusie: het Vso-Pro onderwijs, het praktijkonderwijs en zorgaanbieders signaleren dat er drempels zijn om mee te doen en toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Zodra een jongere 18 jaar wordt vervalt de begeleiding. Een begeleider van dagbesteding kan niet mee naar de werkplek omdat daar jobcoaches voor zijn. Vanuit de gemeente zijn er verschillende budgetten met verschillende beleidsdoelen. Een inclusieve samenleving lijkt nog ver weg. We hebben elkaar nodig om inclusie te realiseren. Werkgevers geven aan dat zij wel inclusief willen zijn, maar hoe dan? Door zich te verenigen in een netwerk waarin de menselijke maat voorop staat kunnen slimme oplossingen bedacht worden. De vraag van de inwoner staat voorop. 

Zutphen is gestart met een verkennend beleidsonderzoek in 2020, er is met alle betrokken partijen uitgebreid besproken welke belangen er zijn, welke bezwaren er zijn en hoe het anders kan. Het beleidsonderzoek ‘Maatwerk en begeleiding naar Waardevol werk’ is in 2020 vastgesteld door het college en openbaar beschikbaar. In het beleidsonderzoek is gebruik gemaakt van beschikbare kennis uit andere gemeenten (o.a. Haarlem en Apeldoorn). Vanuit het beleidsonderzoek is een bestuursopdracht geformuleerd.
De bestuursopdracht is aan alle partijen verzonden waarna nogmaals twee verdiepende inhoudelijk gesprekken hebben plaatsgevonden. Die gesprekken vormden het startpunt voor de aftrap van het netwerk. De geleerde lessen en aanpassingen in de praktijk zijn breed toepasbaar in het sociaal domein. De betrokken organisaties hebben vrijwel allemaal een regionaal en- / of landelijk netwerk waarin zij hun ervaringen delen.  
Het netwerk is nog niet ‘af’ de gemeente blijft  ontwikkelen en stelt bij waar nodig. Daarvoor laat de gemeente zich inspireren door de omgeving, en deelt pro-actief de opgedane kennis. Onder andere door deelname aan de transitiearena ‘Wijk en Werk’ van Movisie en de ‘Ontwikkelgroep Waardevol werken’ van Divosa en Movisie.  

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.