Deze casus is succesvol omdat het doorlopen proces niet alleen geleid heeft tot een product: een doelgericht collegeprogramma. Het heeft versterking van de professionaliteit van politiek, bestuur en ambtelijke organisatie opgeleverd en een doelgerichte P&C cyclus.

Jaartal

2023

Gemeente

Al voor de verkiezingen is met de hele raad een dialoog gestart en een pad richting opgave gericht sturen geschetst. Van de trends en ontwikkelingen in de gemeente, een voorstel voor een wendbaardere en inclusieve aanpak voor coalitievorming en d.m.v. van datasessies is de gehele raad meegenomen in de uitdagingen en opgaven in de gemeente. Tijdens de coalitieonderhandelingen is doelgericht sturen het leidend principe geweest. Vervolgens heeft het college het coalitieakkoord kunnen vertalen naar een zo veel smart geformuleerd collegeprogramma en P&C cyclus. Daarmee is er de komende vier jaar de ruimte om aan de doelen te werken en wendbaar te zijn in de maatregelen, interventies en samenwerkingen met de samenleving, die worden ingezet. 

Deze casus is waardevol omdat het veel meer ruimte biedt aan bestuur en samenleving om wendbaar invulling te geven aan de meest passende maatregelen bij de doelen die worden nagestreefd. De samenleving en de opgaven daarbinnen staan daarmee centraal en niet de politieke of ambtelijke stokpaardjes of oplossingsrichtingen die uiteindelijk niet het beoogde effect hebben. 

Doordat er geen oplossingen zijn voorgeschreven, bestaat daarmee ook veel meer ruimte voor maatschappelijke partijen en de samenleving breed om binnen de gestelde doelen aan te sluiten met passende initiatieven. Elke keer kan daarmee het bestuur en de samenleving in overleg bepalen hoe zij gaan inzetten op het halen van de doelen. We maken hierbij ook een stap van participatie naar co-creatie. 

De casus is herbruikbaar omdat het gehele proces vanaf hoog over: trends en ontwikkelingen, tot aan wat willen we bereiken, hoe en wat kost dat: collegeprogramma en P&C cyclus inclusief de beoogde rollen en verantwoordelijkheden zijn beschreven en vastgelegd. Dit is in principe als werkmethode door elke gemeente die dat wil over te nemen als een “gestandaardiseerd” proces om te komen tot een opgave- en doelgericht coalitieakkoord, collegeprogramma en bijpassende P&C-cyclus. 

In een wereld waarin de rol van de lokale overheid sterk verandert, transparant en wendbaar wil blijven, zijn veel gemeenten op zoek naar houvast en antwoorden, waarmee zij de steeds complexere opgaven binnen de samenleving aankunnen en vertalen naar politiek/bestuur. Gemeente willen een organisatie creëren die zich zo manifesteert en organiseert, dat de maatschappelijk opgave centraal staat.  

En deze samen met inwoners, andere overheden en (maatschappelijke)partners wordt aangepakt. Onze aanpak hoe te komen tot een (doelgericht)collegeprogramma is HET antwoord! 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.

Gerelateerde links