Bij het werken aan een mooi en sterk Fryslân zijn de inwoners, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en overheden nodig. Inbreng vanuit verschillende kanten zorgt voor betere plannen en oplossingen voor Fryslân.

Jaartal

2024

Afzender

Provincie Fryslân

De term die vandaag de dag voor dergelijke processen vaak wordt gebruikt is participatie. Deze handreiking is een hulpmiddel voor medewerkers van de provincie Fryslân bij het werken aan participatie. 
Goede participatie is soms een hele puzzel. Een set waarden en uitgangspunten geeft hierbij richting. In de handreiking staat ook een bestuurlijk beoordelingskader voor participatie, het ‘Participatiepeil’. Dit biedt houvast voor Provinciale Staten bij het bespreken van het democratisch proces rond opgaven.

Bij participatie kan het initiatief liggen bij inwoners zelf, die ideeën en plannen zoveel mogelijk zelf uitvoeren. 
Of de overheid neemt het initiatief om inwoners te betrekken bij de ontwikkeling of uitvoering van beleid. 

Waarden gaan leven en geven richting als ze verbonden zijn aan de praktijk. In de vorm van acht concrete uitgangspunten zijn ze de basis voor het werken aan participatie.De waarden en uitgangspunten in deze handreiking geven richting bij beide typen participatie.