In deze presentatie vertelt de regelanalist van gemeente Leidschendam-Voorburg hoe haar dag eruit ziet en waar zij zoal mee bezig is. Dit heeft betrekking tot minimumeis 10 ''Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningscheck''.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Presentatie

Wat is de aanleiding geweest van de gemeente Leidschendam Voorburg om een regelanalist aan te stellen? In eerste instantie is dat de komst van de nieuwe Omgevingswet, waar de toepasbare regels uit volgen. TR zijn de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke (B1) taal. Het gaat hier om het ruimtelijke domein onder de Omgevingswet. Van de juridische vertaling van een activiteit wordt een vragenboom/beslismodel gemaakt voor initiatiefnemers, zodat zij makkelijk een vergunningscheck kunnen uitvoeren of een aanvraag kunnen indienen via het Omgevingsloket.

Dit is het eindproduct, het resultaat van TR. Om zover te komen gaat er een heel proces vooraf.

Probleemstelling
Vanaf het moment dat op 1 juli 2022 de bruidsschat over wordt gezet naar het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) gelden op dat moment de algemene regels van het rijk. Een andere eis van de Omgevingswet is dat vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de huidige dienstverlening (vanuit het OLO) minimaal op hetzelfde niveau blijft als de dienstverlening vanuit het Omgevingsloket per 1-7-2022. Dit betekent dat minimaal de huidige vergunningscheck in het OLO overgezet moet worden naar de toepasbare regels in het Omgevingsloket met de indieningsvereisten.

Werkzaamheden regelanalist
- De regelanalist is procesbegeleider van toepasbare regels en werkt samen met de beleidsadviseurs, planjuristen, vergunningverleners en toezicht en handhaving en beheer van de ruimte. De regelanalist is de spin in het web, waarbij de beleidsadviseurs en planjuristen op aanvraag van de regelanalist input leveren. De regelanalist is in de lead.

- De regelanalist heeft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de toepasbare regels. De regelanalist geeft aldus sturing aan het maken van de juridische regels.

- Naast procesbegeleider van toepasbare regels is de regelanalist ook sparringpartner voor beleidsadviseurs wanneer het gaat om nieuw op te stellen beleid. Hierbij worden de juridische regels toepasbaar gemaakt door duidelijke en heldere regels vooruitlopend op het nieuwe beleid op te stellen. De uitdaging is om de nieuwe manier van ontwerpen van beleid binnen de organisatie te implementeren. Maar ook de samenwerking met andere rollen in het proces van toepasbare regels, zoals kennissessies met bestemmingsplanjuristen, adviseurs, ICT’ers en vergunningverleners of interbestuurlijke afstemming met ketenpartners en behandeldiensten is van groot belang voor het proces toepasbare regels. Als regelanalist ben je een pionier die een brug tussen het beleid en de uitvoering realiseert.

- Procesbegeleider; adviesrol en begeleiden van proces

- Uitvoerder modelleren; het maken van beslismodellen

Deze presentatie is gegeven tijdens het spreekuur op 15 juni, door regelanalist Claire Vermeulen van de gemeente Leidschendam-Voorburg.