In Twente hebben partijen uit zorg en welzijn vanuit het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging gezocht naar oplossingen om de samenwerking tussen het medische domein, het zorgdomein en het sociaal domein te verbeteren.

Jaartal

2020

Gemeente

Type

Handreiking

De samenleving wordt steeds complexer, we hebben te maken met vergrijzing, decentralisatie, digitalisering en het zorggebruik neemt toe. Dit vraagt om goede en domeinoverstijgende samenwerking. Maar hoe pak je dat aan? In Twente zijn twee pilots uitgevoerd om de samenwerking tussen de verschillende domeinen te verbeteren.

In Denekamp is gewerkt aan het doorontwikkelen van het integraal netwerk ouderenzorg. Er was nog geen gestructureerde samenwerking tussen de huisartsen, wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten. Doel van de pilot was het opzetten van een stabiel integraal wijkteam voor kwetsbare ouderen, met vaste deelnemers en volgens een vaste structuur. 
In Enschede wilde men voor cliënten die al wijkverpleging ontvangen zo efficiënt mogelijk de best passende Wmo-oplossing realiseren zonder dubbel werk of belasting voor de cliënt. Er zijn afspraken gemaakt over de verschuiving van werkzaamheden die met het indiceren in de Wmo te maken hebben. 

De inzichten zijn gebundeld in een handreiking met bijpassende werkinstructies.