In Drenthe wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met integrale hulpverlening voor inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).
Dit gebeurt binnen het programma Optimaal Leven. In Assen, Emmen, Midden-Drenthe en Hoogeveen/De Wolden zijn Optimaal Leven Teams ingericht.

Jaartal

2023

Gemeente

In oktober 2018 is het Optimaal Leven Team Hoogeveen/De Wolden van start gegaan. Het team bestaat uit ambulante hulpverleners van GGZ Drenthe, Cosis en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) aangevuld met ervaringsdeskundigen en medewerkers van de welzijnsstichting en van de gemeenten.
Het team werkt met elke cliënt aan een persoonlijk plan gericht op welbevinden, medisch en maatschappelijk herstel op alle levensdomeinen. De teamleden treden op als levensdomeinregisseurs. Zij betrekken daarbij indien mogelijk naasten en de wijk/omgeving. Voor vroegsignalering en op- en afschaling wordt samengewerkt met de wijkteams en het oggz-netwerk.
Bijzonder aan het team is dat het werkzaam is voor de hele gemeente Hoogeveen en de hele gemeente De Wolden. Het volledige factteam van GGZ Drenthe is in Hoogeveen/De Wolden opgegaan in het Optimaal Leven Team. Het Team Hoogeveen/De Wolden heeft een kleine 300 cliënten in zorg.
Deze intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties, disciplines en financiers (gemeenten en Zilverenkruis) maakt de casus succesvol.

Waardevol

Uit evaluatie blijkt dat de aanpak waardevol is. Cliënten zijn tevreden tot zeer tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen van Optimaal Leven. Zij hebben het gevoel meer als mens te worden gezien. Direct vanaf de intake wordt breed gekeken en ingezet op de behoeften van de cliënten. Zij kunnen voor hulp op meerdere levensgebieden terecht bij één loket. Hierbij lukt het de medewerkers steeds beter om samen te werken met lokale (zorg)partners. De werktevredenheid onder de medewerkers is hoog. Zij ervaren meer voor de cliënt te kunnen betekenen.

De werkwijze is toepasbaar in alle gemeenten zowel voor de hele gemeente als op wijkniveau. Financiering vindt plaats binnen de bestaande financiële kaders van de Zvw en de Wmo.

Omdat het aantoonbaar bijdraagt aan het welbevinden van een hele kwetsbare groep inwoners. De ggz-zorg aan deze inwoners wordt effectiever. Hun maatschappelijke participatie en integratie wordt bevorderd en de eigen kracht en eigen regie van deze inwoners worden gemaximeerd.
1 januari 2022 is de projectfase beëindigd en is de werkwijze geborgd binnen de reguliere financiering van de Zvw en de Wmo.
 

Dit praktijkvoorbeeld was winnaar in de categorie Uitvoeringskracht verhoogd complex voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links