De burgemeester draagt er zorg voor dat signalen vanuit de verschillende toezichthoudende personen en instellingen binnen de gemeente serieus worden genomen. Verschillende onafhankelijke gremia spelen een rol bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het bestuur. In Enschede nemen o.a. de volgende instanties hier een belangrijke taak op zich: Rekenkamer, Klachtencommissaris, Bezwarencommissie en Functionaris Gegevens-bescherming.  

De burgemeester heeft in 2017 gevraagd aan deze gremia of zij met elkaar willen delen wat ze zien en eventuele rode draden te delen met de burgemeester.

Jaartal

2023

Gemeente

Inmiddels komt het beraad 2 keer per jaar samen en deelt zij daarnaast de rode draden met de concerndirectie en met de burgemeester. Na de aanvankelijke weerstand is de organisatie samen met het college gekomen in een leerstand. Dat maakt dit beraad al succesvol, als een goede hulplijn voor Goed bestuur. Een dergelijk beraad is uniek in Nederland. 

Het beraad oogst inmiddels aantoonbaar waardering bij de organisatie. Het maakt ook dat meer integraal wordt gekeken naar signalen over geschilbeslechting (klachten en bezwaren), doelmatigheid en of kennis van wetgeving en beeld van de rolvaardigheden. Doordat Enschede integraler leert van deze signalen, verbetert de gemeente de kwaliteit van onze (inclusieve en mensgerichte) dienstverlening. De rode draden uit dit beraad kan men beschouwen als een vorm van narratieve evaluatie en biedt kwalitatieve informatie naast kengetallen uit burgerpanels en klanttevredenheidsonderzoeken. 


Het ook 'instellen' van een rode draadberaad is zeer gemakkelijk. Het is geen officieel gremium of een adviescommissie. Het is alleen de vraag van de burgemeester aan deze gremia om af en toe onderling te spreken en rode draden met bestuur en organisatie te delen.  


Voor zover de gemeente weet is dit beraad uniek in Nederland. En verdient het navolging. De gemeente  ziet dat de klachtencommissaris en voorzitter van de bezwaarschriftencommissie vaak tegen dezelfde zaken aanlopen. Dat probeert Enschede ook in meer gezamenlijkheid te verbeteren. Dat draagt bij aan een betere rechtsbescherming. En de FG en de rekenkamervoorzitter houden de gemeente scherp op andere fronten. Leerzaam en nuttig! 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.