Gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag besteden veel aandacht aan het weerbaarder maken van de regio tegen toekomstige cyberaanvallen. In dat kader hebben beide gemeenten een beleidsstuk gepubliceerd waarin ze beschrijven welk pad zij bewandelen om de cyberweerbaarheid van de stad te vergroten.

Jaartal

2022

Gemeente

Type

Beleidsnota

Het maken en publiceren van een dergelijk stuk sluit aan op de resolutie ‘Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Van elkaar leren
De leden van de VNG kwamen op 12 februari 2021 o.a. overeen dat gemeenten een verantwoordelijkheid hebben voor een veilige samenleving. Daarom roept de VNG gemeenten op om in de Integrale Veiligheidsplannen ook de digitale aspecten expliciet te benoemen. Helaas is er nog geen standaard format om digitale veiligheid op te nemen. De plannen die de gemeente Rotterdam en Den Haag hebben geschreven kunnen dan ook een inspiratiebron zijn voor andere gemeenten. 

Rol VNG
De VNG heeft de Agenda Digitale Veiligheid gemeenten opgesteld. Met deze agenda draagt de VNG ertoe bij dat de gezamenlijke inspanningen van de Nederlandse overheid doelmatig en doeltreffend zijn. De agenda biedt een handvat om in de komende jaren vorm te geven aan de praktische uitwerking. Daarnaast brengt de VNG binnenkort een focusblad uit als toevoeging aan het kernbeleid veiligheid. Dit focusblad helpt gemeenten om een eigen integraal veiligheidsplan op te stellen. Voor alle informatie over wat de VNG doet op het gebied van digitale veiligheid kunt u terecht op de website.

Daarnaast heeft VNG een interbestuurlijke klankbordgroep opgericht waarin gemeenten, de Informatiebeveiligingsdienst, het Instituut Fysieke Veiligheid, de Veiligheidsregio’s, het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het ministerie van BZK en politie meedenken over vraagstukken op het gebied van digitale veiligheid. Die klankbordgroep werkt o.a. mee aan het Focusblad digitale veiligheid en de cyberwegenkaart. Ook worden ze betrokken bij projecten om de bestuurlijke bevoegdheden in relatie tot cyberincidenten uit te werken.