DOS  (domein-overstijgende samenwerking) heeft de afgelopen jaren laten zien dat meer gebruik gemaakt wordt van inzet van inwoners (informele zorg). Én de ondersteuning en zorg voor inwoners beter past bij de wensen van de inwoners. Er hierdoor aantoonbaar minder zorg nodig is voor deze inwoners. De afspraken tussen financiering Wmo, Zvw en Wlz anders georganiseerd kunnen worden.

Jaartal

2023

Gemeente

Het DOS-experiment heeft met 2 andere experimenten geleid tot een voorstel voor een wetswijziging om de financiering Wmo, Zvw en Wlz deels te ontschotten. De verwachting is dat deze wet in 2023 wordt vastgesteld en in 2024 in werking treedt.
Daarbij krijgt het zorgkantoor vanaf 2024 de mogelijkheid om (tijdelijk) domein overstijgende projecten te financieren die het beroep op Wlz uitstellen dan wel voorkomen.

Waardevol

Kern van het experiment (werkwijze) is om zorg over een andere boeg te organiseren.
Niet vanuit de verschillende wetten (Wmo, Zvw, Wlz), maar vanuit het perspectief van de inwoner en wat hij of zij nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig mee te kunnen doen aan de samenleving en thuis te kunnen blijven wonen. De verbinding tussen informele zorg (bewoners onderling) en formele zorg (professionals) typeert het DOS-traject in Hollandscheveld en is daarmee landelijk uniek te noemen.
De samenwerking in Hollandscheveld bestaat uit de dorpscoöperatie, gemeente, zorgverzekeraar en VVT-organisaties. Professionals (vanuit VVT-organisaties en gemeente) hebben vanuit verkregen regelruimte de mogelijkheid om dienstverleningsarrangementen anders in te richten dan vanuit de kaders van de wetten wordt aangegeven. Als basis wordt uitgegaan van inzet van burgerkracht aangevuld met producten vanuit de Wmo en de Zvw.

Herbruikbaar

DOS bestaat uit verschillende ingrediënten:
• Informele zorg -> normaliseren en inzet op samenwerking tussen informele en formele zorg
• Formele zorg (Wmo, Wlz, ZvW) -> domeinoverstijgend indiceren
• Samenwerking gemeente – zorgverzekeraar
In Drenthe bereiden we op dit moment een aanvraag voor om het DOS-experiment in 10 gemeenten te starten. Daarnaast wordt in de provincie Groningen eenzelfde aanvraag voorbereidt. Hierbij staan de ingrediënten van DOS in combinatie met de lokale situatie centraal.

De ervaringen uit Hollandscheveld, daar leren we met elkaar van. Daarnaast zal elk dorp of wijk DOS op een eigen wijze invulling geven aan de DOS-werkwijze.

Door deze casus te delen met andere gemeenten hopen we andere gemeenten te inspireren en samen stappen te zetten in het toekomstbestendig maken van de zorg. Daarnaast denken we hiermee handelingsperspectief te geven aan inwoners. Inwoners die horen dat de zorg anders moet en kan, maar via een DOS-werkwijze hier ook invulling aan kunnen geven.

DOS in het dorp Hollandscheveld is gestart in 2014. DOS Drenthe, de uitrol van het concept gaat in 2023 plaatsvinden. De casus loopt nog en zal door blijven lopen.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de finalisten in de categorie Uitvoeringskracht verhoogd complex voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links