In dit beleidskader wordt de ideale lijn geschetst. Door gebruik te maken van kansen die zich voordoen wordt de gemeente steeds inclusiever gemaakt. Een ambtelijke ambassadeur brengt het thema onder de aandacht bij collega’s en externe organisaties.

Jaartal

2020

Gemeente

Type

Beleidsnota

De gemeente Hardenberg streeft, samen met andere organisaties, al jarenlang naar een toegankelijke samenleving. In 2018 zelfs uitgeroepen tot meeste fysieke toegankelijke gemeente van Nederland. 
Daar wordt nu toegankelijke informatie en communicatie, toegankelijke dienstverlening en een inclusieve samenleving aan toegevoegd.

De successen van de laatste jaren worden aangevuld met nieuwe doelen en het instrumentarium wordt uitgebreid. Niet alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Dat heeft met name te maken met bewustwording en het vastleggen van inclusieve afspraken. Omdat niet iedereen bewust is hoe belangrijk toegankelijkheid en inclusie is, blijven drempels bestaan.

In deze beleidsnota worden de drempels in kaart gebracht en wordt een aanpak voorgesteld om deze drempels te verlagen of weg te nemen. Deze aanpak is vertaald naar drie uitgangspunten. De uitgangspunten staan in het beleidsplan uitgewerkt naar doelen en concrete acties.