Praktijkvoorbeelden (7)

Filter resetten

Met wie heb ik (ID)contact?

Met IRMA of DigiD kan vertrouwelijke informatie in een chat-, telefoon- of videogesprek worden besproken. ID Contact draagt bij aan optimalere dienstverlening aan inwoners en burgers door geauthentiseerde communicatie.

2021

Het D.A.K.

Het DAK biedt advies, informatie en praktische ondersteuning op 1 plek aan (dreigende) dak- en thuisloze mensen.

2021

Zonnekansenkaart beschermd stadsgezicht

Een geautomatiseerd proces voor een 'Zonnekansenkaart' om eigenaren/(ver)huurders van daken, binnen beschermd stadsgezicht, snel inzicht te geven in de mogelijkheid om een of meerdere dakvlakelementen te voorzien van zonnepanelen (PV-installaties).

2021

Talentperron maakt werk van talenten

Op het Talentperron werken UWV en de gemeente Groningen samen voor de inwoner. Dit doen zij niet alleen, maar met het bedrijfsleven, sociale partners, onderwijs én Werk in Zicht. Hiermee is een breed palet aan mogelijkheden voor oriëntatie op leren...

2021

Handreiking Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren

Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering.

Divosa 2020

Herindeling Groningen 2019

Het herindelingsdavies bevat de onderbouwing van het voorstel en schetst het toekomstperspectief en de ambities van de huidige drie gemeenten voor de nieuw te vormen gemeente Groningen.

2019