Sorteren
In de woonvisie staat wat het woonbeleid voor de komende jaren is en hoe/waarom hiervoor gekozen is. Belangrijkste uitgangspunt is de focus op diversiteit, betaalbaarheid en kwaliteit. Voor de sociale huurvoorraad ligt de nadruk op betaalbaarheid en kwaliteit.
In de strategische visie van gemeente Cranendonck is wonen benoemd als het belangrijkste thema. Iedere inwoner heeft ermee van doen. Iedereen heeft recht op een fijn thuis in een prettige leefomgeving.
Begin juli 2017 heeft het Drechtstedenbestuur de concept-Woonvisie vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen/reacties van gemeenteraden en externe partijen. Nadien zijn er naast de ontvangen schriftelijke reacties van de gemeenteraden en externe partijen, ook vervolggesprekken geweest met de wethouders wonen van...
Het Actieplan meer middeldure huur is een uitwerking van het voornemen om de komende jaren meer middeldure huurwoningen te bouwen. Dit is geen nieuw beleid maar een inhaalslag en het zet in op het versterken van het huidige beleid.
Utrecht zet in op het Actieplan Middenhuur.
De gemeente Tilburg gaat voor meer beleving en biodiversiteit op het bedrijventerrein.
Afgelopen voorjaar is Project Smartroof 2.0 gerealiseerd. Dit blauw-groene dak huisvest juist door de beschikbaarheid van extra water (blauw) meer plantensoorten (groen) dan alleen de bekende sedums.
Het Overijsselse Tubbergen zet binnenkort de bloemetjes buiten.
Een braakliggend, rommelig terrein in Emmen is een klein paradijs geworden. Op het terrein van Drentea, in Emmen, heeft Snoek Hoveniers ruim 2,5 hectare nieuwe stedelijke natuur gerealiseerd! En daarbij hebben ze gedacht aan verschillende functies voor de natuur: waterberging...
De Nota Woningbouw 2017 t/m 2021 "Evenwichtig Groeien" is de actualisatie van de Nota Woningbouw 2014 t/m 2020. Om te komen tot deze actualisatie zijn de woningbouwontwikkelingen in de periode 2010-2015 kort geëvalueerd. Daarnaast zijn de resultaten van de langetermijnprognoses...